ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยินดีประกาศว่าพิธีเบิกดินอย่างเป็นทางการสำหรับพระวิหาร กรุงเทพ ประเทศไทย จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา 10:00 น. พิธีเบิกดินจะจัดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้างพระวิหารที่ 1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

 

เอ็ลเดอร์ เดวิด เอฟ. อีแวนส์ ประธานภาคเอเชียจะเป็นผู้ควบคุมพิธี เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญจะเข้าร่วมพิธีนี้และจะถ่ายทอดการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังอาคารประชุมต่างๆ ของศาสนจักรที่อยู่ภายใต้เขตพื้นที่พระวิหาร

ความตั้งใจในการสร้างพระวิหารแห่งนี้ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2015 โดยโธมัส เอส. มอนสัน ประธานศาสนจักร ในปัจจุบันมีสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากกว่า 22,000 คนในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นที่ประชุม 42 แห่ง

พระวิหารที่ศาสนจักรสร้างมีความแตกต่างจากอาคารประชุมที่สมาชิกศาสนจักรและมิตรสหายประชุมกันเพื่อนมัสการในวันอาทิตย์ พระวิหารถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่สำหรับประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการแต่งงานเพื่อรวมครอบครัวไว้ด้วยกันเพื่อนิรันดร

หลังจากพระวิหารสร้างเสร็จ จะมีการประกาศวันโอเพ่นเฮาส์และเปิดให้สาธารณชนชมพระวิหาร ในปัจจุบันมีพระวิหาร 201 แห่งทั่วโลกที่เปิดดำเนินการ กำลังก่อสร้าง และที่ประกาศสร้างแล้ว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.