หัวข้อ

ปฐมวัย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ความสำคัญมากต่อการสอนเด็กเกี่ยวกับแผนของพระผู้เป็นเจ้าและช่วยให้พวกเขาทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ ศาสนจักรจึงสนับสนุนองค์การปฐมวัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 18 เดือนถึง 12 ปี

ปฐมวัยออกแบบไว้เพื่อเสริมการสอนศาสนาของบิดามารดา เด็กๆ พบกันในช่วงพิธีนมัสการของชาวมอรมอนทุกวันอาทิตย์เพื่อสนทนาหลักคำสอนของศาสนจักร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และร้องเพลง เด็กทุกวัยมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประชุมเหล่านี้โดยกล่าวคำสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ และเป็นผู้พูดเรื่องพระกิตติคุณ ในช่วงเวลาปฐมวัยวันอาทิตย์ เด็กพบกันในชั้นเรียนเล็กๆ เพื่อเรียนกับเด็กวัยเดียวกัน บทเรียนเหล่านี้สอนโดยสมาชิกผู้ใหญ่ของกลุ่มผู้ร่วมประชุม ซึ่งได้รับการขอร้องให้สละเวลาสำหรับการเรียกนี้

มีเด็กปฐมวัยหนึ่งล้านกว่าคนในโลก องค์การปฐมวัยบริหารงานโดยฝ่ายประธานระดับสามัญ ปัจจุบันประกอบด้วย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม จีน เอ. สตีเวนส์ และ เชอรีล เอ. เอสพลิน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.