หัวข้อ

บัพติศมาแทนคนตาย

หลักคำสอนเรื่องบัพติศมาแทนคนตายมีกล่าวไว้ในพันธสัญญาใหม่ (ดู 1 โครินธ์ 15:29) แต่รากฐานของหลักคำสอนมาจากการเปิดเผยยุคสุดท้ายผ่านโจเซฟ สมิธ สมาชิกศาสนจักรจะรับบัพติศมาแทนผู้วายชนม์โดยกระทำในฐานะตัวแทนของผู้ที่สิ้นชีวิต—ซึ่งมักจะเป็นบรรพชนคนหนึ่งของสมาชิก ตามความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย บุคคลที่สิ้นชีวิตแล้วยังคงมีสิทธิ์เลือกในชีวิตหน้า และการยอมรับพิธีบัพติศมาเปิดทางให้เจริญก้าวหน้าต่อไป บัพติศมาแทนคนตายกระทำในพระวิหารเท่านั้น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.