20200805_121116_Bell_A43I1824.jpg
ข่าวเผยแพร่

นิตยสารศาสนจักรจะเปลี่ยนไปในปี 2021

นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่

ฝ่ายประธานสูงสุดศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวัน นี้ว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป ศาสนจักรจะออกนิตยสารสำหรับทั่วโลกสามฉบับต่อไปนี้แทนนิตยสารปัจจุบันสี่ฉบับ ได้แก่ “เพื่อนเด็ก” (สำหรับเด็ก), “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” (สำหรับเยาวชน), และ “เลียโฮนา” (สำหรับผู้ใหญ่)

นิตยสารสี่ฉบับปัจจุบันได้แก่นิตยสารสามฉบับเป็นภาษาอังกฤษ—“Friend” (สำหรับเด็ก), “New Era” (สำหรับเยาวชน), และ “Ensign” (สำหรับผู้ใหญ่)—พร้อมกับนิตยสารที่แปลออกมาหลายภาษาชื่อ “เลียโฮนา” (มีเนื้อหาสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่)

การปรับเปลี่ยนนิตยสารครั้งนี้จะให้ประโยชน์หลายประการแก่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก รวมถึงประโยชน์ต่อไปนี้:

  • เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวนอกประเทศภาษาอังกฤษจะมีโอกาสบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
  • จะมีเนื้อหาให้อ่านบ่อยขึ้นในบางพื้นที่และบางภาษา
  • ครอบครัวทั่วโลกของศาสนจักรจะได้รับข่าวสารที่เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านนิตยสารที่เผยแพร่ไปทั่วโลก

Downloadable B-roll & SOTs

 

นิตยสารศาสนจักรเป็นแหล่งช่วยที่มีค่าต่อการเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในศาสนจักรของพระองค์” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวไว้ในจดหมายถึงวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคน “ความปรารถนาของเราคือสมาชิกทุกหนแห่งจะบอกรับเป็นสมาชิกและต้อนรับอิทธิพลค้ำจุนศรัทธานี้เข้ามาในใจและบ้านของพวกเขา”

ศาสนจักรจะเปลี่ยนแปลงความยาวและรูปแบบของนิตยสารที่พิมพ์ใหม่ ตัวอย่างเช่น หน้าพิมพ์สำหรับผู้อ่านภาษาอังกฤษที่เป็นผู้ใหญ่จะลดลง ส่วนสมาชิกซึ่งอ่านภาษาที่แปลในนิตยสารฉบับพิมพ์เพียงปีละเล่มต่อไปนี้จะได้รับนิตยสารเดือนเว้นเดือน ปัจจัยหลายประการ—เช่นจำนวนผู้บอกรับเป็นสมาชิก ความพร้อมของผู้แปล และความสามารถในการจำหน่าย—มีผลต่อความถี่ของการจัดพิมพ์ในภาษาต่างๆ

ผู้อ่านจะได้เห็นนิตยสารแบบดิจิทัลที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีเนื้อหามากขึ้นเช่นกัน รวมทั้ง “YA Weekly” ที่อยู่ในหมวดคนหนุ่มสาวของแอปพลิเคชันคลังค้นคว้าพระกิตติคุณ (Gospel Library) เนื้อหานิตยสารแบบดิจิทัลจะมีให้อ่านแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม

ผู้บอกรับเป็นสมาชิก “Ensign,” “New Era,” และ “Friend” ในปัจจุบันจะยกยอดไปปี 2021 โดยอัตโนมัติไม่ว่าเวลาจะเหลือเท่าใด ผู้บอกรับเป็นสมาชิก "เลียโฮนา" ในปัจจุบันที่ประสงค์จะรับฉบับพิมพ์สำหรับเด็กหรือเยาวชนในปีต่อไปจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร "เพื่อนเด็ก" หรือ "เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน" ฉบับใหม่ สมาชิกในภาคเอเชียสามารถติดต่อศูนย์หนังสือเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกการบอกรับเป็นสมาชิกแบบใหม่และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักรกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิตยสารศาสนจักร

                

ซิสเตอร์จอย ดี. โจนส์ ประธานปฐมวัยสามัญ (องค์การของศาสนจักรสำหรับเด็ก)

"เนื่องด้วยความท้าทายและโอกาสทุกอย่างในโลกทุกวันนี้ เด็กๆ ของเราจึงต้องการพลัง การปลอบโยน และการนำทางจากพระผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์มากกว่าที่ผ่านมา เราตื่นเต้นมากที่เวลานี้จะมีนิตยสาร ‘เพื่อนเด็ก’ รูปแบบใหม่ให้เด็กๆ อ่านใน 47 ภาษาทั่วโลกเพื่อเชื้อเชิญให้พวกเขาติดตามพระเยซูด้วยกันและรับใช้เหมือนที่พระองค์ทรงรับใช้"

              

ซิสเตอร์บอนนี่ เอช. คอร์ดอน ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

"ดิฉันชอบชื่อนิตยสาร 'เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน' เพราะเยาวชนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เข้มแข็ง เยาวชนทั่วโลกจะได้รับนิตยสารเหมือนกันหมดในภาษาของตนเอง พร้อมด้วยเนื้อหาที่จัดทำเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด พวกเขาจะพบคำตอบของคำถามที่ตนมี และความจริงเกี่ยวกับความสูงส่งในฐานะบุตรธิดาของพระบิดามารดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักจะกลับมาอีกครั้ง”

Church Magazine Update
Steven J. Lund, Young Men general president, is interviewed by Church Newsroom on Wednesday, August 5, 2020, in Salt Lake City, Utah. 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
            

บราเดอร์สตีเวน เจ. ลันด์ ประธานเยาวชนชายสามัญ

"ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้ ทั่วโลก ขานรับการเรียกให้ ทั่วโลก รวบรวมไซอัน 'เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน' จะเป็นนิตยสารที่คู่ควรกับคำบัญชาอันน่าเกรงขามดังกล่าว ถ้าท่านชอบความเป็นสากลในมหกรรมดนตรีเยาวชนปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ท่านจะรักนิตยสารเยาวชนฉบับใหม่ การจัดพิมพ์จะเน้นคุณค่าของความหลากหลายและให้มุมมองจากทั่วโลก"

บราเดอร์มาร์ค แอล. เพซ ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

"เนื่องจากหลักสูตร 'จงตามเรามา' จัดบทเรียนแต่ละสัปดาห์ให้ครอบครัว องค์ประกอบใหม่ของนิตยสารศาสนจักรสามารถสนับสนุนผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็กด้วยเนื้อหาเสริมที่ยึดหัวข้อการศึกษาของแต่ละเดือนเป็นหลัก เช่นเดียวกับ 'จงตามเรามา' นิตยสารฉบับใหม่จะช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานของสมาชิกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และทำให้พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจอยู่บนเส้นทางพันธสัญญามากขึ้น”

Church Magazines
Jean B. Bingham, president of the Relief Society, reads the Liahona, a magazine for members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in the Church History Museum in Salt Lake City, Utah, on Wednesday, August 5, 2020.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
          

ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ (องค์การของศาสนจักรสำหรับสตรี)

"น่าตื่นเต้นเมื่อคิดว่าทั่วโลกจะได้อ่านนิตยสารศาสนจักรสำหรับผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็ก เวลานี้สมาชิกอีกมากได้รับพรเหล่านี้เพียงแค่ปลายนิ้ว—ตั้งแต่หน้ากิจกรรมพระคัมภีร์สำหรับเด็ก เรื่องราวจากเยาวชนทั่วโลก ไปจนถึงบทความเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตติคุณสำหรับผู้ใหญ่ และทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ตามที่ตั้งใจไว้ เราดีใจที่ฝ่ายประธานสูงสุดได้รับการดลใจให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าอีกจำนวนมากได้มีของขวัญชิ้นใหญ่นี้!"

คำถามพบบ่อยสำหรับนิตยสารศาสนจักรทั่วโลกสามฉบับ

นิตยสารศาสนจักรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

หลายปีที่ผ่านมา ศาสนจักรจัดพิมพ์นิตยสารสามฉบับในภาษาอังกฤษ (Friend, New Era, และ Ensign) รวมทั้งนิตยสารฉบับหนึ่งที่แปลเป็นภาษาอื่นๆ (เลียโฮนา) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 สิ่งพิมพ์เหล่านี้จะแทนที่ด้วยนิตยสารสามฉบับที่จะรับใช้สมาชิกทั่วโลกในหลายภาษา: “เพื่อนเด็ก” สำหรับเด็กอายุ 3–11 ขวบ, “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” สำหรับเยาวชนอายุ 12–18 ปี, และ “เลียโฮนา” สำหรับผู้ใหญ่ ความยาวและรูปเล่มของนิตยสารฉบับพิมพ์จะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้อ่านจะได้พบกับนิตยสารดิจิทัลที่ดีกว่าเดิมทางออนไลน์และในแอปพลิเคชันมือถือ เนื้อหานิตยสารดิจิทัลจะยังมีให้อ่านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อไป

เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้?

นิตยสารทั่วโลกเหล่านี้จะช่วยแบ่งปันข่าวสารที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นให้กับกลุ่มผู้อ่านที่กว้างขึ้น การลดรูปแบบนี้จะช่วยให้ศาสนจักรส่งเนื้อหาไปสู่พื้นที่ต่างๆ ของโลกได้บ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วย ตัวอย่างเช่น ในบางภาษาที่ปัจจุบันได้รับนิตยสารปีละหนึ่งฉบับเท่านั้นตอนนี้จะได้รับนิตยสารเดือนเว้นเดือน ปัจจัยหลายประการ—เช่น จำนวนผู้บอกรับเป็นสมาชิก ผู้แปลที่มีอยู่ และสมรรถภาพในการจำหน่าย—ส่งผลต่อความถี่ในการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ

สมาชิกในภาคเอเชียจะได้รับนิตยสารบ่อยแค่ไหน?

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป ภาคเอเชียจะมีนิตยสารแบบดิจิทัลและแบบเล่มให้อ่านทุกเดือนในภาษาต่อไปนี้: จีน, จีนแบบย่อ, อังกฤษ, และไทย

ภาคเอเชียจะมีนิตยสารแบบดิจิทัลและแบบเล่มให้อ่านในภาษาต่อไปนี้ทุกสองเดือน (ปีละหกเล่ม) นอกจากนี้ จะมีเนื้อหานิตยสารบางส่วนทางดิจิทัลในเดือนที่ไม่มีนิตยสารฉบับพิมพ์ด้วย: กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ภาคเอเชียจะมีเนื้อหานิตยสารบางส่วนเฉพาะแบบดิจิทัลทุกเดือนในภาษาต่อไปนี้: พม่า, ฮินดู, ลาว, มาเลเซีย, เนปาล, สิงหล, ทมิฬ, เตลูกู, และอูรดู

ฉันต้องเปลี่ยนการบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารของฉันหรือไม่?

หากท่านเป็นสมาชิกนิตยสาร Ensign, New Era, หรือ Friend ณ สิ้นปี 2020 เวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นสมาชิกนิตยสารของท่านจะโอนไปยังนิตยสารใหม่สำหรับกลุ่มอายุเดิมโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2021 โดยอัตโนมัติ หากท่านเป็นสมาชิกนิตยสาร “เลียโฮนา” ณ สิ้นปีนี้ เวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นสมาชิกนิตยสารของท่านจะโอนไปยังนิตยสาร “เลียโฮนา” ใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2021 โดยอัตโนมัติ แต่รูปแบบใหม่ของ “เลียโฮนา” จะมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น หากท่านต้องการให้ครอบครัวท่านได้รับเนื้อหาสำหรับเด็กหรือเยาวชน ท่านจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร “เพื่อนเด็ก” หรือ “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” สมาชิกในภาคเอเชียสามารถบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2020 ผ่านศูนย์หนังสือในท้องที่ของท่าน หรือโดยการติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดของวอร์ด/สาขา

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้จากที่ใด?

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะชี้แจงให้ทราบตลอดทั้งปีในหน้าสื่อสังคมของศาสนจักร ในหน้าหลักของ ChurchofJesusChrist.org และในนิตยสารรูปแบบปัจจุบันฉบับเดือนธันวาคม 2020

แหล่งช่วยเพิ่มเติม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.