หัวข้อ

ท้องถิ่น

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งตามภูมิศาสตร์เป็นสเตค ซึ่งคล้ายกับเขตอำนวยการศาสนกิจ และประกอบด้วยที่ประชุมแต่ละแห่งเรียกว่าวอร์ด ในเขตที่มีสมาชิกศาสนจักรน้อยกว่า วิสุทธิชนยุคสุดท้ายอาจจัดระเบียบเป็นท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบขนาดเล็กของสเตค แต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยสาขา ผู้นำชั้นสมาชิกทั่วไปของท้องถิ่นเรียกว่าประธานท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถพัฒนาเป็นสเตคได้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.