ข่าวเผยแพร่

ท่านสอนให้เยาวชนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร?

ท่านสอนให้เยาวชนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร? คำถามนี้ตอบได้สองแบบ: ในการประชุมใหญ่เยาวชน  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ชาวมอรมอน) จัดให้มีการประชุมใหญ่เยาวชนระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึง 1 เมษายน 2015 ที่รีสอร์ทในภูเขาที่สวยงามของจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นเวลาสองวันครึ่งที่เยาวชนชาวมอรมอนอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปีเรียนรู้เกี่ยวกับการให้การรับใช้แก่ครอบครัว เพื่อน ศาสนจักรและประเทศของตน

โดยใช้แนวคิดหลักจากพระคัมภีร์ซึ่งสนับสนุนให้พวกเขาที่จะ "ออกเดินทางในการรับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า"  พวกเขาแต่ละคนจะยื่นหนังสือเดินทาง  หนังสือเดินทางรวมถึงภาพบัตรประจำตัวของพวกเขาเอง  ตารางกิจกรรมประจำวัน  เนื้อเพลงที่ร้อง  แผนภูมิการสืบลำดับเชื้อสายสามรุ่น และอีกหลายหน้าสำหรับการสะสม "ตราประทับ"สำหรับการมีส่วนร่วม

โดยมีเยาวชนชายประมาณ 250 คน รวมกับผู้นำและผู้ใหญ่คนอื่นๆ  รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่เคลื่อนที่จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง  ในวันแรกเราจะเห็นได้ว่าเยาวชนเหล่านี้มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน และยังมีพฤติกรรมที่ดียิ่งและเต็มไปด้วยความคารวะ  พวกเขามีความยินดีมากที่ได้เข้าร่วมครั้งนี้

แล้วท่านสอนเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรหรือ?  เราเริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว  เราขอให้เยาวชนหญิงคนหนึ่งหอบหนังสือที่กองโตตั้งหนึ่งไว้จนกระทั่งแน่ใจว่าเธอจะหอบต่อไปไม่ไหวแล้ว ในเวลานั้นเอง เยาวชนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างจะเข้ามาหยิบหนังสือออกไปจากตั้งนั้นทีละคน ทีละเล่ม ทำให้ภาระของเธอเบาลงๆ  ผู้นำอธิบายว่าหนังสือเปรียบเสมือนความรับผิดชอบที่คอยถ่วงน้ำหนักของเราให้หนักขึ้น  บางครั้งเราต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากผู้อื่นที่จะแบ่งเบาภาระ—และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการให้ความช่วยเหลือหรือการรับใช้!

ในทุกวันเปี่ยมไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติในแนวคิดหลักของการประชุมใหญ่เรื่องการรับใช้  ผู้นำได้แบ่งกลุ่มเยาวชนตามอายุและสอนโดยผู้นำเยาวชนของพวกเขา  เห็นได้ชัดว่าทุกคนได้ทำให้ตนเองสนุกสนานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับใช้อย่างมากมาย

ในวันสุดท้ายผู้นำให้โอกาสเยาวชนแบ่งปันประสบการณ์จริงที่ได้เรียนรู้จากการประชุมใหญ่เยาวชนนี้  โดยไม่มีข้อยกเว้น เยาวชนแต่ละคนที่อาสาออกมาพูดและแสดงประสบการณ์ ต่างกล่าวถึงเรื่องที่ว่าพวกเขาเรียนรู้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี การอยู่ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า และการหลีกเลี่ยงสิ่งล่อลวงต่าง ๆ  พวกเขาพูดถึงความสำนึกคุณที่มีต่อศาสนจักรและพูดถึงเรื่องที่ว่าการเป็นสมาชิกช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างไรและทำงานกับผู้อื่นในความกรุณาและความรักได้อย่างไร

และนั่นคือวิธีที่เราสอนเยาวชนของประเทศไทยเรื่องการรับใช้  พวกเขาพร้อมแล้วที่จะให้การรับใช้ครอบครัว เพื่อน ศาสนจักรและประเทศของพวกเขา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.