หัวข้อ

ที่ปรึกษา

องค์กรศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบริหารงานในเบื้องต้นโดยฝ่ายประธาน ตั้งแต่คณะปกครองสูงสุดในศาสนจักร คือฝ่ายประธานสูงสุด ไปจนถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมระดับท้องที่ ฝ่ายประธานแต่ละชุดประกอบด้วยประธานและที่ปรึกษาสองคน ข้อยกเว้นประการหนึ่งสำหรับรูปแบบนี้อยู่ในวอร์ดท้องที่ซึ่งเรียกผู้นำชั้นสมาชิกทั่วไปว่าอธิการ แต่ยังคงเรียกชายสองคนที่ช่วยอธิการว่าที่ปรึกษา

ไม่ว่างานบริหารระดับใด จุดประสงค์ของที่ปรึกษาคือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประธานหรืออธิการ ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่หลากหลายด้านการบริหารและทางวิญญาณตามที่ประธานหรืออธิการมอบหมายและทำหน้าที่แทนเมื่อประธานหรืออธิการไม่อยู่ ที่ปรึกษาเหล่านี้สามารถเป็นชายหรือหญิงทุกวัย ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค เป็นผู้ใหญ่ชาย ส่วนที่ปรึกษาในโควรัมมัคนายกเป็นเด็กชายอายุ 12 ถึง 13 ปี ในทำนองเดียวกัน ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เป็นผู้ใหญ่หญิง ส่วนที่ปรึกษาในชั้นเรียนเยาวชนหญิง เป็นเด็กหญิงวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.