ข่าวเผยแพร่

ทำให้โลกสว่าง

   ความพยายามทางออนไลน์และในระดับท้องที่ทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นที่การรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มดำเนินการความพยายามระดับโลกเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์และกระตุ้นผู้คนให้รับใช้ผู้อื่นในช่วงเทศกาลคริสต์มาส  โครงการคริสต์มาส “ทำให้โลกสว่าง” กำลังจะนำเสนอไปสู่ผู้ชมทั่วโลกโดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. ปี 2016 จนถึงวันที่ 1 ม.ค. ปี 2017

โครงการนี้มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองและการแบ่งปันความสว่างของพระเยซูคริสต์ซึ่งคือ “ความสว่างของโลก” (ยอห์น 8:12)

“ขณะที่เราทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและดำเนินชีวิตดังที่พระองค์ทรงดำเนินและทรงสอน ความสว่างนั้นจะลุกโชนในเราและจะส่องสว่างทางให้แก่ผู้อื่น”  ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2015

ที่ mormon.org มีเนื้อหาที่สามารถแบ่งปันได้ทางออนไลน์ รวมถึงวีดิทัศน์และปฏิทินการประสูติซึ่งเชื้อเชิญสาธารณชนให้ทำการรับใช้ตามแบบอย่างของพระคริสต์ตลอดช่วงเทศกาลคริสต์มาส  โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. ด้วยวันแห่งการรับใช้ทั่วโลก และจะดำเนินการเป็นเวลา 25 วันไปจนถึงวันที่ 25 ธ.ค. จะมีวีดิทัศน์สั้นๆ ให้ชมในแต่ละวัน แต่ละวันจะมีหัวข้อต่างกัน ซึ่งนำเสนอหลากหลายแนวคิดการรับใช้ต่อสาธารณะ

ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาโดยการใช้แฮชแท็ก #ทำให้โลกสว่าง

“จุดประสงค์ทั้งหมดของโครงการนี้คือเพื่อเฉลิมฉลองและแบ่งปันความสว่างของพระคริสต์” เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว  “สิ่งที่เราคาดหวังว่าผู้คนจะกระทำคือ นึกถึงเรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ หรือแม้เพียงเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์  สิ่งที่เราหวังคือว่าพวกเขาจะมาหาและรู้จักพระองค์โดยทำตามสิ่งที่พระองค์ท

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.