ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

ถ้อยแถลงของฝ่ายประธานสูงสุด
เรื่องความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

“สันติสุขมีชัยท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและภายในใจเราเอง”

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายออกถ้อยแถลงดังนี้:

ฝ่ายประธานสูงสุดเศร้าเสียใจและเป็นกังวลอย่างยิ่งถึงความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธซึ่งคุกรุ่นอยู่ตอนนี้  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีสมาชิกในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและทั่วโลก  จิตใจเราคิดคำนึงถึงพวกเขาและพี่น้องชายหญิงทั้งหมดของเรา

เรายังคงสวดอ้อนวอนขอให้เกิดสันติสุข  เรารู้ว่าเราสามารถพบสันติสุขอันยั่งยืนผ่านพระเยซูคริสต์  พระองค์ทรงสามารถปลอบโยนจิตวิญญาณเราให้สงบแม้ท่ามกลางความขัดแย้งอันน่ากลัว  พระองค์ทรงสอนให้เรารักพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเรา

เราสวดอ้อนวอนขอให้ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธยุติโดยเร็ว ขอให้ข้อพิพาทยุติอย่างสงบ และขอให้สันติสุขมีชัยท่ามกลางทุกประเทศและภายในใจเราเอง  เราวิงวอนขอให้ผู้นำระดับโลกหาทางออกและสันติสุขนั้น

ฝ่ายประธานสูงสุด
 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.