หัวข้อ

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ระดับหรือระเบียบที่สูงกว่าของฐานะปุโรหิตสองระดับในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคประสาทให้สมาชิกชายที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปี ชายแต่ละคนได้รับแต่งตั้งเป็นรายบุคคลโดยการวางมือ คนที่ได้รับแต่งตั้งแล้วถือว่า “ดำรง” ฐานะปุโรหิต ชายวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่วนใหญ่เป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิต

ตำแหน่งของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้แก่ เอ็ลเดอร์ มหาปุโรหิต ผู้ประสาทพร สาวกเจ็ดสิบ และ อัครสาวก คนที่มีฐานะปุโรหิตนี้นำศาสนจักรและบริหารงานศาสนพิธีต่างๆ เช่น การตั้งชื่อและให้พรเด็ก การรักษาคนป่วยและมอบของประทานแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่สมาชิกที่เพิ่งบัพติศมา

ชื่อของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมาจากมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยของศาสดาพยากรณ์อับราฮัม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.