หัวข้อ

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

ระดับหรือระเบียบที่ต่ำกว่าของ ฐานะปุโรหิตสองอย่างในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนประสาทให้สมาชิกชายที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักร เริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปี ชายแต่ละคนได้รับแต่งตั้งโดยการวางมือ คนที่ได้รับแต่งตั้งถือว่า “ดำรง” ฐานะปุโรหิต ชายและเด็กหนุ่มวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่วนใหญ่เป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิต

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีสามระดับหรือสามตำแหน่งคือมัคนายก ผู้สอน และ ปุโรหิต โดยปกติมัคนายกอายุ 12 ถึง 14 ปี ผู้สอนอายุ 14 ถึง 16 ปี และปุโรหิตอายุ 16 ถึง 18 ปี ชายที่เข้าร่วมศาสนจักรหลังจากอายุ 18 ปีไม่จำเป็นต้องผ่านทุกขั้นตอน และโดยทั่วไปจะเริ่มเป็นปุโรหิตเลย

คนที่มีฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรียมและมอบศีลระลึก(ศีลมหาสนิท) ให้สมาชิกศาสนจักรในช่วงพิธีนมัสการวันอาทิตย์ ช่วยไปเยี่ยมสมาชิกที่บ้าน รวบรวมเงินบริจาคให้คนยากจน และปฏิบัติหน้าที่รับใช้อื่นๆ ชื่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมาจาก อาโรนพี่ชายของโมเสสในพันธสัญญาเดิม

ดู ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค, ฐานะปุโรหิต ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.