หัวข้อ

ฐานะปุโรหิตชั้นสมาชิกทั่วไป

หัวหน้าของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในท้องที่สำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคืออธิการ (หรือประธานสาขาสำหรับที่ประชุมซึ่งเล็กกว่า) อธิการดำรงฐานะปุโรหิตและได้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งอธิการโดยผู้นำศาสนจักรที่อาวุโสกว่า เขาประกอบอาชีพของตนเองและไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดสำหรับการรับใช้ในศาสนจักร แม้ไม่มีช่วงเวลากำหนดให้รับใช้ แต่ปกติอธิการจะรับใช้ที่ประชุมของเขาประมาณห้าปี หลังจากนั้นเขาจะกลับเข้าคณะที่ประชุมหรือได้รับมอบหมายให้ทำความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งนอกที่ประชุม

ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตคนอื่นๆ สนับสนุนอธิการในหน้าที่ของเขา รวมทั้งที่ปรึกษาสองคน นอกจากนี้อธิการยังได้รับความช่วยเหลือจากสภาวอร์ด อันประกอบด้วยชายหญิงผู้มีความรับผิดชอบหลักที่ชัดเจนในการดูแลสมาชิกของกลุ่ม ทั้งเยาว์วัยและสูงวัย

หน้าที่บางอย่างในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเรียกร้องให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทำ เช่น การให้พรเครื่องหมายศีลระลึกแทนพระวรกาย (ขนมปัง) และพระโลหิต (น้ำ) การให้พรคนป่วยอย่างเป็นกิจจะลักษณะและให้บัพติศมาสมาชิกอีกคนหนึ่งเข้าสู่ศาสนจักร เฉพาะสมาชิกชายที่มีค่าควรเท่านั้นจึงจะดำรงฐานะปุโรหิต

ความรับผิดชอบต่างๆ เช่น กล่าวโอวาทในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมหรือกล่าวคำสวดอ้อนวอนอย่างเป็นทางการในการประชุมแทนผู้ร่วมประชุม ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานะปุโรหิตและแบ่งความรับผิดชอบเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง

การปฏิบัติศาสนกิจโดยไม่ได้รับเงินเดือน ณ ที่ประชุมอาจเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเหตุใดประเพณีของการอาสาสมัครจึงตั้งมั่นในชุมชนวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ศาสนจักรคาดหวังให้ทุกคนช่วย และไม่มียศตำแหน่งอาวุโสถาวรของผู้นำในท้องที่ บุคคลที่รับใช้เป็นอธิการวันนี้อาจจะนั่งในชั้นเรียนสัปดาห์ถัดไปเพื่อรับการสอนจากคนที่เคยเป็นผู้ช่วยเขามาก่อน{nb}

ไม่มีเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะปุโรหิต ชายเกือบทุกคนที่แข็งขันในศาสนจักรดำรงตำแหน่งเอ็ลเดอร์หรือไม่ก็มหาปุโรหิต ชายเหล่านี้ประชุมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโควรัมสำหรับการเรียนการสอนชั้นเรียนประจำสัปดาห์และจัดกลุ่มเพื่อสนองความจำเป็นโดยรวมบางอย่าง เช่น ดูแลคนยากจนหรือช่วยครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาตัวคนเดียว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.