หัวข้อ

ฐานะปุโรหิต

พลังอำนาจและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก ชายวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีค่าควรได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตโดยการวางมือและกล่าวแก่เขาต่อจากนั้นให้ “ดำรง” ฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิตแบ่งออกเป็นสองระดับหรือลำดับได้แก่ ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ดูสิทธิอำนาจด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.