ข่าวเผยแพร่

ชื่อศาสนจักร

 

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับชื่อศาสนจักร:

พระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าเกี่ยวกับความสำคัญของชื่อที่พระองค์ทรงเปิดเผยสำหรับศาสนจักรของพระองค์ แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามีงานเฉพาะหน้าซึ่งเราจะนำตัวเราเองให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำศาสนจักรหลายท่านรวมถึงแผนกต่างๆ ได้เริ่มทำตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับงานนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสำคัญนี้จะนำออกมาในเดือนต่อๆ ไป

ดูแนวทางแนะนำของ Newsroom ที่อัพเดทแล้ว ซึ่งบอกวิธีที่ถูกต้องเมื่อจะกล่าวถึงศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในเดือนต่อๆ ไป เว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของศาสนจักรจะได้รับการอัพเดทเพื่อตอบสนองต่อการชี้นำจากประธานเนลสัน

แนวทางแนะนำ - ชื่อศาสนจักร

ชื่ออย่างเป็นทางการของศาสนจักรคือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ชื่อเต็มนี้ประทานโดยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าแก่โจเซฟ สมิธในปี 1838

  • เมื่อกล่าวถึงในครั้งแรก ขอให้ใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรคือ “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”
  • เมื่อจำเป็นต้องกล่าวถึงชื่ออย่างสั้น สนับสนุนให้ใช้คำว่า “ศาสนจักร” หรือ “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์” คำที่ถูกต้องและสนับสนุนให้ใช้อีกคำหนึ่งก็คือ “ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์”
  • แม้คำว่า “ศาสนจักรมอรมอน” จะใช้กันทั่วไปมานานโดยถือว่าเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของศาสนจักร แต่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อที่อนุมัติให้ใช้ และศาสนจักรไม่สนับสนุนให้ใช้ ดังนั้นขอให้หลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อ “แอลดีเอส” หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการ “มอรมอน” แทนชื่อศาสนจักรอย่างที่ใช้กันว่า “ศาสนจักรมอรมอน” “ศาสนจักรแอลดีเอส” หรือ “ศาสนจักรของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”
  • เมื่อกล่าวถึงสมาชิกศาสนจักร ขอให้ใช้คำว่า “สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” หรือ “วิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ขอให้งดใช้คำว่า “ชาวมอรมอน”
  • การใช้คำว่า “มอรมอน” ในชื่อเฉพาะเช่น พระคัมภีร์มอรมอน หรือเมื่อใช้เป็นคำขยายในคำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เช่นคำว่า “เส้นทางมอรมอน” ถือว่าถูกต้อง
  • คำว่า “ลัทธิมอรมอน” ไม่ถูกต้องและไม่ควรใช้ เมื่ออธิบายเรื่องที่เป็นการผสมผสานของหลักคำสอน วัฒนธรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นลักษณะพิเศษของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คำที่ถูกต้องและขอให้ใช้คือคำว่า “พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์”
  • เมื่อกล่าวถึงผู้คนหรือองค์กรที่ปฏิบัติพหุสมรส ควรกล่าวว่า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกลุ่มพหุสมรส

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.