ข่าวเผยแพร่

จัดตั้งสเตคที่สี่ในประเทศไทย

นับเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 มีการประกาศจัดตั้งสเตคที่สี่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ที่ประชุมของศาสนจักรจัดระเบียบตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยให้สมาชิกเข้าร่วมพิธีนมัสการใกล้บ้านของตน สมาชิกแต่ละคนสังกัดวอร์ดหรือที่ประชุมแห่งหนึ่ง ที่ประชุมเหล่านี้ ประมาณ 5-12 แห่งรวมกันเป็นหนึ่งสเตค  ผู้นำของสเตคเรียกว่า ประธานสเตค

การประชุมจัดที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สมาชิกจากสเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย สเตคกรุงเทพ ประเทศไทย และท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทยร่วมกันประกาศจัดตั้งสเตคกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทยเป็นสเตคใหม่  อรุณ ทองมีได้รับเรียกเป็นประธานสเตคคนแรกของสเตคใหม่ พร้อมด้วยณัฐพล ลัทธิโสภณกุล และปีเตอร์ วิลล์เด็นเป็นที่ปรึกษา         

           ณัฐพล ลัทธิโสภณกุล, ที่ปรึกษาที่หนึ่ง; อรุณ ทองมี ประธานสเตค; ปีเตอร์ วิลล์เด็น, ที่ปรึกษาที่สอง

ประธานอรุณกล่าวถึงความคิดของเขาว่า “ผมไม่ได้โดดเดี่ยวในงานนี้ เราทุกคนกำลังทำงานของพระเจ้าและพระองค์จะทรงเตรียมทาง ขณะกิ่งก้านสาขาเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงในสวนองุ่นของพระเจ้า เราต้องการสมาชิกที่เข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนเราไปข้างหน้า”

เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาคของศาสนจักรประกาศว่าประธานอรุณเป็นผู้ “ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า” นอกจากนี้เขายังขอให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำและระลึกว่าแบบอย่างที่ประเสริฐที่สุดคือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์

 

เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคและสมาชิกในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ กล่าวว่า “เรามาเพื่อค้นหาว่าพระเจ้าทรงเลือกและเตรียมใครเป็นประธานสเตคคนใหม่ เราไม่ได้เรียกบุคคลนั้นด้วยตัวเราเอง”  เขายังขอให้สมาชิกเตรียมตนเองให้มีค่าควรแก่การเข้าพระวิหารและพร้อมสำหรับวันที่ประเทศไทยจะมีพระวิหารของตนเอง” 

        

 เอ็ลเดอร์คณาคำ, สาวกเจ็ดสิบภาค; เอ็ลเดอร์วอง, ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาค; ซิสเตอร์คาโรล วอง,  ซิสเตอร์เทอร์รี จอห์นสัน, ประธานจอห์นสัน, ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ.

       คณะนักร้องประสานเสียงขับขานบทเพลงอันไพเราะ “สิทธิชนมา” และ “รีบรุดสิทธิชน” ประทับใจทุกคนที่อยู่ในการประชุม 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.