หัวข้อ

งานเผยแผ่

ระยะเวลาของการรับใช้ในรูปแบบอาสาสมัคร โดยปกติตั้งแต่หกเดือนถึง 24 เดือน เมื่อสมาชิกศาสนจักรอุทิศตนนอกเวลาหรือเต็มเวลาให้งานเผยแผ่ศาสนา การช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม หรืองานบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ

ดู โปรแกรมเผยแผ่ศาสนาด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.