Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นปี 2015

ในแต่ละปีที่ประเทศไทยและที่อื่นๆ ทั่วโลก ได้จัดงานเพื่อยกย่องบุคคลในชุมชนผู้อุทิศตนต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  งานนี้เรียกว่า งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น และเมื่อไม่นานมานี้ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2015 ที่อาคารประชุมแจ้งวัฒนะของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน)

ครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญที่สุดสถาบันหนึ่งของสังคมทุกแห่งหน  หากชุมชนไม่มีครอบครัวที่เข้มแข็งและมั่นคง ก็ยากที่จะอยู่รอดได้  เมื่อชุมชนล้มเหลว ประชาชาติคงจะล้มเหลวตามเช่นกัน  ชาวมอรมอนสอนถึงความสำคัญของการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ดังที่กล่าวไว้ในถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวที่ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรนำเสนอในปี ค.ศ. 1995  ครอบครัว ชุมชน และประชาชาติที่เอาใจใส่ถ้อยแถลงดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากคำสอนในนั้น

ผู้ได้รับรางวัลปีนี้ได้แก่ รศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทรและคุณเสาวภา ธีระปรีชากุล (แม่นก)  สตรีทั้งสองท่านคือผู้ชนะเลิศของครอบครัวและพยายามทุ่มเทมาตลอดชีวิตการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บริสุทธิ์ที่สุดของเรา นั่นคือเด็กๆ

ดร. สายฤดีอยู่ในวงการธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์มากว่า 30 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นที่การสอนคุณค่าให้เด็กๆ เช่นไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่คล้อยตามแรงกดดันจากเพื่อนวัยเดียวกัน ดังที่เสนอผ่านรายการโทรทัศน์ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับเด็กเล็กอันเป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงหนังสือที่เธอเขียนและร่วมเขียนด้วย  ผลงานในชีวิตเธอได้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่เยาวชนและคนหนุ่มสาวในทุกวันนี้  ทุกคนรักและเคารพเธอ

คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล ซึ่งใครๆ เรียกเธอว่า แม่นก ได้ทำงานร่วมกับผู้ปกครองของเด็กพิการร้ายแรงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  นี่คืองานแห่งความรักอย่างแท้จริง เพราะลูกชายของเธอเองมีความพิการร้ายแรงแต่กำเนิด เธอเรียนรู้วิธีทำกายภาพบำบัดกับเด็กเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เธอสอนผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ว่าพวกเขาไม่ได้เดียวดาย นอกจากนี้ เธอยังสอนถึงความสำคัญของกายภาพบำบัดและการฝึกปฏิบัติสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้ลูกทุกวัน ความรู้ดังกล่าวทำให้ผู้ปกครองมีพลังมากขึ้น

ในช่วงเช้าก่อนพิธีมอบรางวัล  ได้มีการจัดอมรมเชิงปฏิบัติการพิเศษกับคุณสุภาวดี หาญเมธีจากกลุ่มบริษัท อาร์แอลจี ในฐานะแขกผู้นำเสนอพิเศษ  หัวข้อเกี่ยวกับหน้าที่บริหาร (EF) ของสมอง  สิ่งนี้เชื่อมโยงกับวิธีที่เราสอนลูกของเราให้ทำการตัดสินใจที่ดีและมีความรับผิดชอบ ซึ่งทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นของประเทศชาติ  คุณสุภาวดีเคยได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นมาก่อนและสามารถแบ่งปันความรู้มากมายของเธอเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและความสำคัญของการสอนระบบคุณค่าที่ดีแก่เด็กๆ  ความรู้เรื่อง EF สามารถเทียบเคียงได้กับคำสอนของศาสนจักร และเราได้รับเกียรติที่เธอมาเป็นผู้พูดพิเศษของเราสำหรับการอมรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

ทั่วอาคารประชุมมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอสมาคมสงเคราะห์ (องค์การสตรี) เยาวชนชาย/เยาวชนหญิง (เยาวชนอายุ 13-18 ปี) ปฐมวัย (เด็กอายุ 3-12 ขวบ) การพึ่งพาตนเอง ประวัติครอบครัว โครงการเพื่อมนุษยธรรม และการสังสรรค์ในครอบครัว  แขกผู้มางานประทับใจอย่างยิ่งกับนิทรรศการเหล่านี้ตลอดจนความรู้ที่พวกเขาได้รับจากตัวแทนในแต่ละห้อง

มีผู้มาร่วมงานมากมายทั้งสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก ประธานเคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นผู้มอบรางวัลให้ผู้รับแต่ละท่าน ปลัดจังหวัดนนทบุรีและบาทหลวงโจจากศูนย์เมอร์ซี่ ซึ่งเคยได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นเป็นผู้มอบดอกไม้ จากนั้นมีการนำเสนอวีดิทัศน์ผลงานของผู้รับรางวัลแต่ละท่านพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านกล่าวเล็กน้อยหลังจากรับรางวัลคริสตัลและดอกไม้  บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรู้สึกดีๆ  

งานเลี้ยงอาหารกลางวันจัดขึ้นที่ห้องวัฒนธรรม โดยมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน มีดอกไม้ตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม หอมกลิ่นอาหาร และมีอาหารจานหลักมากมายให้เลือกรับประทาน

ปัจจุบัน ผู้รับรางวัลที่คู่ควรทั้งสองท่านนี้ได้เข้าร่วมกับกลุ่มชนทั่วโลกที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรับรองผลงานชั่วชีวิตของคนเหล่านั้นที่ช่วยสร้างครอบครัวเข้มแข็ง  ศาสนจักรยกย่องผู้รับรางวัลทุกท่านสำหรับผลงานที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวทั้งหลายของประเทศไทย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.