ข่าวเผยแพร่

ค่ายเยาวชนหญิงสเตคกรุงเทพฯเหนือ

เมื่อวันที่ 13- 14 ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา ทางสเตคกรุงเทพฯเหนือได้จัดทำค่ายเยาวชนหญิง ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมของเยาวชนหญิงที่มีอายุ 12 - 17 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆได้รู้จักซึ่งกันและกัน  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ การปฐมพยาบาล การปรุงอาหาร และคุณค่าของเยาวชนหญิงเอง

                                                 
                                                 

ในเช้าวันเดินทาง เรารวมตัวกัน ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ เวลา 7.00 น. โดยมีเยาวชนหญิงจากจังหวัด

                                              ลพบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง และบางเขน  เมื่อไปถึงค่ายเราเริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มทำอาหาร
                                            
                                         
                                           

ซึ่งเป็นการปรุงอาหารโดยใช้เตาถ่าน เยาวชนหญิงได้ริเริ่มสร้างสรรค์เมนูอาหาร อาทิเช่น วาทะในพรไพร อัคนีสีชาติ ซึ่งพวกเราได้ฝึกใช้ไหวพริบปฎิภาณในการประยุกต์ของต่างๆที่เรามีอยู่มาใช้ในการประกอบอาหาร เยาวชนหญิงต้องเริ่มจากการพูดคุย วางแผน และแบ่งปันซึ่งกันและกัน

                  
                  

หลังจากนั้นเราได้ทำกิจกรรมฐานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ฐานที่ 1 :ฐานปฐมพยาบาล พวกเราได้เรียนรู้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ  ฐานที่ 2: ฐานเงื่อนเชือก พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวการผูกเงื่อนเพื่อใช้ในการมัดของ การผูกของกับสิ่งต่างๆ โดยได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริง  ฐานที่ 3:ฐานสำรวจธรรมชาติ  พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับการเดินป่า การใช้ชีวิตอยู่ในป่าและได้มีการฝึกใช้เข็มทิศในการสำรวจธรรมชาติ และฐานสุดท้าย :ฐานถุงยังชีพพวกเราได้เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเมื่อเกิดภัพพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน พวกเราต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

              
              
           
         
       

เยาวชนได้ล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรีกัน

    
    และในช่วงกลางคืนพวกเราได้รับชมการแสดงจากน้องๆเยาวชนหญิงวอร์ดต่างๆ และการถามตอบ face 2 face กับผู้ใหญ่ในศาสนจักร ที่เป็นเวทีให้น้องๆได้ถามคำถามเกี่ยวกับชีวิต การเรียน ความฝัน ความรู้สึกส่วนตัวกับผู้นำที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ชีวิต และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่านเหล่านั้นล้วนผ่านช่วงชีวิตที่เรียกว่า “วัยรุ่น” มาแล้วทั้งสิ้น
 การจัดค่ายในครั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและดูแลเยาวชนหญิง เนื่องจากทางศาสนจักรของเรามุ่งเน้นในเยาวชนหญิงทุกคนรู้จักและรักในคุณค่าของตนเองและเติบโตเป็นกุลสตรีที่พร้อมทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.