ข่าวเผยแพร่

คำแนะนำจากผู้นำศาสนจักร

บอนนี่ เอช. คอร์ดอน ปัจจุบันรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ (องค์การสำหรับเด็กในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) พูดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017  เธอรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่โปรตุเกสและรับใช้กับสามีสมัยเป็นประธานคณะเผยแผ่กูรีตีบา ประเทศบราซิล

        

ในเบื้องต้นซิสเตอร์คอร์ดอนพูดกับผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในเขตกรุงเทพฯ  เธอพูดเรื่องความสำคัญของการรับใช้ประชาชนชาวไทยด้วยการเปิดใจและมีความรักให้แต่ละคน  “ช่วยให้พวกเขาตระหนักในความสำคัญของครอบครัว”  เธอให้คำแนะนำจากผู้นำศาสนจักร “และกระตุ้นให้พวกเขาแต่งงาน มีพลังยิ่งใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ดี”

เธออ้างอิงคำพูดของเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ที่กล่าวว่า “หากท่านเรียนรู้เกี่ยวกับศรัทธา ท่านจะมุ่งเน้นที่ศรัทธา และจากนั้นประยุกต์ใช้ศรัทธาในชีวิตท่าน”  เธอแนะนำให้ผู้สอนศาสนาทุ่มเททั้งใจ พลัง ความคิดและพละกำลังของพวกเขา เมื่อพวกเขารับใช้ด้วย “สุดพลัง” พวกเขาจะพบปีติในการรับใช้และได้รับพรโดยเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น  เธอสอนว่าขณะที่พวกเขาออกไปอยู่ท่ามกลางประชาชนชาวไทย พวกเขาจะพบว่าเราทั้งหมดเรียนรู้ในวิธีและระดับที่แตกต่างกัน  “ทุกคนมีความเข้าใจไม่เหมือนกัน” เธอกล่าว “เปิดใจต่อคนที่คุณสอนและพวกเขาจะ “เข้าใจ” ข่าวสารที่คุณนำมาแบ่งปัน”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พูดเช่นกัน  เอ็ลเดอร์อีแวนส์แนะนำให้ผู้สอนศาสนามีจิตกุศลต่อคนที่พวกเขาคบหาสมาคมและสวดอ้อนวอนขอให้รู้วิธีช่วยเหลือพวกเขา  “ทำงานร่วมกับผู้นำในท้องที่เพื่อรู้วิธีช่วยเหลือและสอนประชาชนชาวไทย  สอนด้วยความอดทนและความเข้าใจ คิดหาวิธีช่วยเหลือและไม่วิพากษ์วิจารณ์”

        

นับเป็นโอกาสอันน่ายินดีที่ผู้นำศาสนจักรเตือนให้นึกถึงวิธีที่ดีที่สุดในการรับใช้ประชาชนชาวไทยและตระหนักในพรที่พระเจ้าประทานแก่คนดีในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นี้  

 

      

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.