หัวข้อ

คำถามพบบ่อย

1.{nb}ชาวมอรมอนปฏิบัติพหุสมรสหรือไม่

มีชาวมอรมอนเกิน 14 ล้านคนในสหรัฐและทั่วโลก และไม่มีสักคนเป็นผู้ปฏิบัติพหุสมรส การปฏิบัติดังกล่าวเป็น ข้อห้ามเคร่งครัด ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มาตรฐานทั่วไปของการแต่งงานในศาสนจักรคือการมีคู่สมรสคนเดียวเสมอ ดังระบุไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน ( เจคอบ บทที่ 2 ข้อ 27 ){nb} พหุสมรส เป็นสิ่งที่เราทำในอดีตประมาณ 50 ปีในศตวรรษที่ 19 แต่ปัจจุบันเราไม่ทำ พหุสมรสถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1890—118 ปีก่อน คนที่ปฏิบัติพหุสมรสทุกวันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนจักรแต่อย่างใด

2.{nb}ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมักจะเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระบิดาบนสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณมนุษย์ทั้งปวงและทรงสร้างพวกเขาตามรูปลักษณ์ของพระองค์ (ปฐมกาล 1:27) นั่นเป็นคำที่เหมาะสำหรับผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาและยุติธรรม ทรงมีพระปรีชาญาณทั้งปวงและเดชานุภาพทั้งปวง พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกอบเป็นพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ หรือตรีเอกานุภาพสำหรับชาวมอรมอน

3.{nb}เกิดอะไรขึ้นในพระวิหารมอรมอน

พระวิหาร ไม่ใช่สถานที่นมัสการปกติในวันอาทิตย์สำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เนื่องด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร ศาสนจักรจึงอนุญาตเฉพาะสมาชิกที่รักษามาตรฐานเท่านั้นที่จะเข้าพระวิหารได้ จุดประสงค์เบื้องต้นของงานพระวิหาร คือ “ผนึก” หรือรวมครอบครัวไว้ด้วยกัน ด้วยความคาดหวังว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นจะคงอยู่ต่อไปหลังความตาย เราสามารถประกอบพิธีพระวิหารอย่างเดียวกันแทนผู้วายชนม์ ในศาสนาคริสต์นิกายอื่นไม่มีเรื่องของการปฏิบัติในพระวิหาร

4.{nb}{nb}ชาวมอรมอนเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือไม่

ศาสนจักรถือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มหนึ่ง วิสุทธิชุนยุคสุดท้ายยึดมั่นคำสอนในนั้นและศึกษาพระปรีชาญาณในพระคัมภีร์ไบเบิลชั่วชีวิต นอกจากนี้ ในช่วงพิธีนมัสการ เรายังไตร่ตรองและสนทนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลด้วย{nb}พระคัมภีร์เพิ่มเติม ได้แก่—พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา และ พระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่า—เสริมและสนับสนุนคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพยานเพิ่มเติมและให้เรื่องราวสะเทือนอารมณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่หลายคนมีกับพระเยซูคริสต์ ตามคำกล่าวของอัครสาวกศาสนจักรเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด “พระคัมภีร์มอรมอนมิได้เจือจางหรือลดอิทธิพลหรือลดความสำคัญของพระคัมภีร์ไบเบิล แต่ขยายความจริง อธิบายเพิ่มเติม และยกย่อง”

5.{nb}ชาวมอรมอนเป็นชาวคริสต์หรือไม่

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งมีพระนามของพระองค์ การสวดอ้อนวอนทุกครั้งในบ้านและการเทศนาทุกครั้งในโบสถ์ลงท้ายในพระนามของพระเยซูคริสต์ เครื่องหมายของศีลระลึก (ศีลมหาสนิท) ที่เรารับทุกสัปดาห์ในพิธีนมัสการคือสัญลักษณ์ของการชดใช้ การพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระคริสต์จ่ายราคาค่าบาปของมนุษย์ทั้งปวงตามเงื่อนไขของการกลับใจ การพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ยอมให้มวลมนุษย์ฟื้นคืนชีวิตสู่ความเป็นอมตะเช่นกัน

6.{nb}อะไรคือจุดยืนของศาสนจักรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ

พระกิตติคุณมีไว้สำหรับทุกคน เรายินดีต้อนรับคนทุกกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาในศาสนจักรและรับบัพติศมาเป็นสมาชิก สั่งสอนจากแท่นพูด และกล่าวคำสวดอ้อนวอนในที่ประชุม{nb}แม้ไม่เคยมีนโยบายใดๆ ในศาสนจักรเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งแยกตามเชื้อชาติ แต่สมาชิกชายที่เป็นลูกหลานชาวแอฟริกาไม่ได้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งฐานะปุโรหิต{nb}สิ่งนั้นเปลี่ยนไปในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1978 และศาสนจักรเริ่มแต่งตั้งสมาชิกชายผิวดำที่แข็งขันสู่ตำแหน่งฐานะปุโรหิตทันทีไม่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมการประชุมที่ใดทั่วโลก{nb}คริสต์ศักราช 2006 กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรเวลานั้นประกาศว่า “ใครก็ตามที่พูดจาเหยียดหยามคนชาติอื่นจะถือว่าตนเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสต์ไม่ได้ ทั้งจะถือว่าประพฤติตนสอดคล้องกับคำสอนของศาสนจักรของพระคริสต์ก็ไม่ได้เช่นกัน{nb}ขอให้เราตระหนักว่าเราแต่ละคนเป็นบุตรหรือธิดาของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์”

7.{nb}สตรีมอรมอน ทำอะไรในศาสนจักรได้บ้าง

สตรีมีบทบาทสำคัญในงานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แม้สตรีไม่ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตในศาสนจักร ทำให้ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น ให้พรเครื่องหมายศีลระลึกหรือให้บัพติศมา แต่พวกเธอรับใช้ในตำแหน่งผู้นำอาวุโส เป็นผู้สอนศาสนา เป็นครู สั่งสอนเป็นประจำจากแท่นพูด และนำการสวดอ้อนวอนผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีนมัสการ

8.{nb}{nb}เหตุใดศาสนจักรจึงส่งผู้สอนศาสนาออกไป

งานเผยแผ่ศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยึดหลักการรับใช้เป็นคู่ๆ ของผู้สอนศาสนา การสอนพระกิตติคุณและให้บัพติศมาผู้เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ตามแบบพันธสัญญาใหม่ (ดูตัวอย่างงานของเปโตรและยอห์นในหนังสือกิจการ) ผู้สอนศาสนากว่า 52,000 คนอายุต่ำกว่า 25 ปีกำลังรับใช้งานเผยแผ่ของศาสนจักรอยู่ในคณะเผยแผ่ราว 350 แห่งทั่วโลก งานเผยแผ่ศาสนาเป็นงานอาสาที่ผู้สอนศาสนาออกทุนงานเผยแผ่ของตน พวกเขารับงานมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ของศาสนจักรและจะส่งไปเฉพาะประเทศที่รัฐบาลอนุญาตให้ศาสนจักรดำเนินงาน ในบางภูมิภาคของโลก เราส่งผู้สอนศาสนาออกไปรับงานเผยแผ่ด้านมนุษยธรรมหรือเฉพาะด้านเท่านั้น{nb}

9.{nb}ทัศนะของมอรอมอนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตเป็นอย่างไร

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมองการดำรงอยู่ของมนุษย์ในบริบทของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ชีวิตก่อนเกิดที่วิญญาณของมวลมนุษย์อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์จนถึงชีวิตอนาคตในที่ประทับของพระองค์ซึ่งการเติบโต การเรียนรู้ และการปรับปรุงแก้ไขจะดำเนินต่อไป ชีวิตบนแผ่นดินโลกถือเป็นสภาพของการทดลองซึ่งชายและหญิงจะได้รับการทดสอบและการทดลองตลอดจนรับประสบการณ์ซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่น พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่ามนุษย์จะทำผิด ด้วยเหตุนึ้จึงทรงเตรียมพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ผู้จะทรงรับบาปของโลกไว้กับพระองค์ สำหรับสมาชิกศาสนจักร ความตายทางร่างกายบนแผ่นดินโลกไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์

10.{nb}เหตุใดชาวมอรมอนจึงไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กฏเกณฑ์ด้านสุขภาพสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยึดหลักพระคำแห่งปัญญาซึ่งเป็นการเปิดเผยที่ได้รับในปี 1833 เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสารที่ไม่ดีต่อร่างกายมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ จึงห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ชา กาแฟ และยาผิดกฎหมายเนื่องจากทำให้ติดและเป็นอันตราย{nb}งานวิจัย 14 ปีของยูซีแอลเอที่เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1997 ติดตามอัตราการเสียชีวิตและแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 10,000 คนในแคลิฟอร์เนีย พบว่าสมาชิกศาสนจักรที่ทำตามกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำที่สุดในสหรัฐ และสมาชิกศาสนจักรที่ทำตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีอายุยืนกว่าประชากรผิวขาวโดยทั่วไปของสหรัฐแปดถึง 11 ปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.