หัวข้อ

ความสูงส่ง

คำที่ใช้อธิบายสถานะสูงสุดของการอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.