AdobeStock_185321221.jpeg
ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

ความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ

เราล้วนมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญที่จำเป็นต่อการค้ำจุนชีวิต — โดยเฉพาะน้ำ — และเราเชื้อเชิญผู้อื่นให้ลดการใช้น้ำพร้อมกันกับเราในทุกที่ๆ ทำได้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายออกแถลงการณ์ต่อไปนี้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2022:

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกันไป  พื้นที่หนึ่งอาจมีภัยแล้งรุนแรง ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งสภาพเปียกชื้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ได้  เราสอนในทุกภูมิภาคและทุกสภาวการณ์ว่าเรามีความรับผิดชอบในการดูแลและใช้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราด้วยความสำนึกคุณโดยไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและใช้ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินโลกดูแลกันอย่างชาญฉลาด

พื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคตะวันตกของอเมริกากำลังประสบภัยแล้งรุนแรง  ในพื้นที่นี้ของสหรัฐ ศาสนจักรกำลังพยายามลดการใช้น้ำในอาคารและสถานที่อำนวยความสะดวกทุกแห่งของเรา รวมถึงการจัดสวนด้านนอกด้วย  ศาสนจักรได้ติดตั้งระบบน้ำรดสวนและระบบท่อไหลต่ำภายในอาคารซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 และปรับปรุงระบบเดิมอย่างต่อเนื่อง  การพยายามอนุรักษ์น้ำครอบคลุมถึงการเพิ่มตัวควบคุมอัจฉริยะ มิเตอร์น้ำ เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ระบบน้ำหยด การใช้น้ำสำรองหรือน้ำหมุนเวียน นอกจากนี้ เรายังได้ปรับตารางการรดน้ำตามแนวทางของรัฐบาลท้องถิ่น และตรวจสภาพทรัพย์สินทั้งหมดของศาสนจักรโดยตลอดด้วย

เรารดน้ำสนามหญ้าและสวนบริเวณพระวิหาร อาคารประชุม และอาคารอื่นๆ น้อยลง  ในบางกรณีเรายอมให้สวนเหี่ยวแห้งหรือหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักรในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดการใช้น้ำได้หนึ่งในสาม นอกจากนี้ยังมีการวางแผนปรับเปลี่ยนการจัดสวนเพื่อจะลดการใช้น้ำอย่างถาวร ซึ่งรวมถึงการปลูกพืชพันธุ์พื้นเมือง สนามหญ้าเอนกประสงค์ และวิธีบริหารจัดการน้ำด้วย

เราล้วนมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญที่จะเป็นต่อการค้ำจุนชีวิต — โดยเฉพาะน้ำ — และเราเชื้อเชิญผู้อื่นให้ลดการใช้น้ำพร้อมกันกับเราในทุกที่ๆ ทำได้ เรายินดีสวดอ้อนวอนร่วมกับมิตรสหายจากศาสนาอื่นเพื่อทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานฝนและบรรเทาภัยแล้งรุนแรงด้งกล่าว

Photo courtesy of stock.adobe.com/sawitreelyaon

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.