ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

ความชื่นชม ความเคารพ และความสำนึกคุณต่อพระชนม์ชีพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

queen-elizabeth-2016.png
queen-elizabeth-2016.png
Queen Elizabeth II tours Queen Mother Square on October 27, 2016 in Poundbury, Dorset.Getty Images/Samir Hussein
Download Photo

ฝ่ายประธานสูงสุดออกถ้อยแถลงต่อไปนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022:

สหราชอาณาจักรและประชาคมโลกได้สูญเสียกษัตริย์ผู้สง่างามเนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2  พระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานเจ็ดสิบปีในช่วงเวลาที่มีทั้งสันติภาพและความขัดแย้ง ความอุดมสมบูรณ์และความยากลำบาก ทรงครองราชย์ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามและพระคุณความดีอันหาที่สุดมิได้

ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายขอแสดงความชื่นชมและความเคารพต่อสมเด็จพระราชินีนาถ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรของพระองค์ในช่วงเวลาของความโทมนัสนี้

ในพระคัมภีร์ยุคปัจจุบันพระเจ้าทรงแนะนำว่าเราจง “อยู่ด้วยกันด้วยความรัก, ถึงขนาดที่เจ้าจะร่ำไห้เพราะการสูญเสียพวกเขาที่ตาย” (หลักคำสอนและพันธสัญญา  42:45)  ถ้อยคำถวายอาลัยจากทั่วโลกเป็นการถวายสดุดีด้วยความเคารพรักต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จากบรรดาคนที่รักพระองค์และโศกเศร้าร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรของพระองค์ในสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ

ในช่วงเวลาเช่นนี้ เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับพระคุณความดีของพระชนม์ชีพอันเป็นแบบอย่างและชื่นชมยินดีในความหวังของการพื้นคืนชีวิตอันรุ่งโรจน์ซึ่งเกิดขึ้นได้ผ่านการพลีพระชนม์ชีพด้วยความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.