หัวข้อ

ครอบครัว

  • แนวคิดเรื่องครอบครัวปรองดองที่ดำเนินชีวิตร่วมกันและก้าวหน้าตลอดไปคือแก่นแท้ในหลักคำสอนของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในครอบครัวที่นำโดยบิดาและมารดา บุตรธิดาย่อมพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรัก ความไว้วางใจ ความภักดี ความร่วมมือ และการรับใช้
  • ตามหลักคำสอนของศาสนจักร การแต่งงานที่ประกอบฺพิธีในพระวิหารแห่งหนึ่งของศาสนจักรไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายตราบใดที่สามีภรรยายังคงซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณในพระวิหารของตน ในทางตรงกันข้ามสัมพันธภาพครอบครัวจะดำเนินต่อไปหลังความตาย สมาชิกครอบครัวแต่ละคนสามารถเจริญก้าวหน้าได้ชั่วนิจนิรันดร์
  • คริสต์ศักราช 1995 ฝ่ายประธานสูงสุด และ โควรัมอัครสาวกสิบสอง —คณะปกครองสูงสุดสองคณะของศาสนจักร—ออกถ้อยแถลงอธิบายความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวและวิธีที่เราควรดำเนินและบำรุงเลี้ยงสัมพันธภาพครอบครัว (อ่าน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)
  • คริสต์ศักราช 1915 ผู้นำศาสนจักรได้วางโปรแกรมที่จะกระตุ้นบิดามารดาให้นำครอบครัวมาอยู่กันพร้อมหน้าสัปดาห์ละครั้งเพื่อทุ่มเทเวลาเย็นวันนั้นให้ครอบครัว การสังสรรค์ในครอบครัวเป็นเวลาที่บิดามารดาสามารถสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่บุตรธิดา การสังสรรค์ในครอบครัวตามปกติจะมีการสวดอ้อนวอน เพลง บทเรียนสั้นๆ กิจกรรม และอาหารว่าง บทเรียนสอนโดยบิดามารดาและบุตรธิดาสอนบ้างบางครั้ง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.