Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

ข่าวสารและข้อประกาศจากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2020

ถ้อยแถลงต่อโลกครบรอบสองร้อยปี

ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 ระหว่างภาคเช้าของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 190 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันนำเสนอถ้อยแถลงเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 200 ปีนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ ถ้อยแถลงมีชื่อว่า “การฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์: ถ้อยแถลงต่อโลกครบรอบสองร้อยปี” เอกสารฉบับนี้สรุปความเชื่อที่เป็นหลักสำคัญของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านฉบับเต็ม

การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ด้วยการโห่ร้องโฮซันนา

ภาคเช้าวันอาทิตย์มีการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ด้วยการโห่ร้องโฮซันนาทั่วโลกด้วย การโห่ร้องโฮซันนาเป็นวิธีที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ การโห่ร้องนี้เป็นสัญลักษณ์ถึงปฏิกริยาของฝูงชนต่อพระเยซูขณะพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายของพระชนม์ชีพ คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศสร้างพระวิหารใหม่

ในคำพูดปิดท้ายของประธานเนลสันในภาคบ่ายวันอาทิตย์ ท่านประกาศแผนสร้างพระวิหารใหม่แปดแห่งทั่วโลก รวมถึงในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะเป็นพระวิหารแห่งแรกของศาสนจักรในตะวันออกกลาง

    

สัญลักษณ์ใหม่ของศาสนจักร

ศาสนจักรมีสัญลักษณ์ใหม่เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเชื่อ ประธานเนลสันประกาศและอธิบายความสำคัญของสัญลักษณ์นี้ในค่ำวันเสาร์ “[สัญลักษณ์] แสดงภาพพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว กำลังเอื้อมออกไปเพื่อโอบกอดทุกคนที่จะมาหาพระองค์ … หลายท่านคงคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นี้ เพราะเราคิดกันมานานว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเหมือนกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว” คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

คำขอให้อดอาหารในวันศุกร์ประเสริฐเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2020 ประธานเนลสันขอให้ทุกคนทั่วโลกอดอาหารอีกครั้งเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 การอดอาหารทั่วโลกจะมีขึ้นในวันศุกร์ประเสริฐที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2020

“ขอให้เราพร้อมใจกันวิงวอนขอการเยียวยาทั่วโลก” ศาสดาพยากรณ์กล่าว “วันศุกร์ประเสริฐจะเป็นวันดีที่สุดที่จะให้พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ทรงได้ยินเรา! … ขอให้เราทูลวิงวอน … เพื่อขอให้ทรงควบคุมการแพร่ระบาด คุ้มครองผู้ดูแลคนป่วย ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น และดึงชีวิตกลับสู่ภาวะปกติ”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.