หัวข้อ

การแต่งงานในพระวิหาร

สมาชิกศาสนจักรเชื่อว่าการแต่งงานที่ประกอบพิธีในพระวิหารได้รับการ “ผนึก” หรือได้รับพรให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ แนวคิดที่ว่าหน่วยครอบครัวสามารถอยู่กันด้วยความรักต่อไปหลังความตายด้วยความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนการแต่งงานและความสัมพันธ์ฉันบิดามารดาและบุตรธิดาเป็นความเชื่อหลักของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เมื่อชายหญิงแต่งงานและรับการผนึกในพระวิหาร ลูกที่เกิดจากพวกเขาหลังจากนั้นได้รับการผนึกกับพวกเขาโดยอัตโนมัติตั้งแต่เกิด ถ้าเด็กเกิดก่อนสามีภรรยาได้รับการผนึก เด็กเหล่านั้นสามารถเข้าร่วมการผนึกในพระวิหารกับพ่อแม่ได้ภายหลัง เด็กที่รับมาเป็นบุตรบุญธรรมมีโอกาสรับการผนึกกับพ่อแม่บุญธรรมเช่นกัน

แนวคิดเรื่องครอบครัวนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์และการเปิดเผยยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ข้ออ้างอิงจากพันธสัญญาใหม่ในมัทธิว 16:19 บันทึกว่าพระเยซูคริสต์กำลังรับสั่งกับอัครสาวกเปโตรดังนี้ “เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย” ศาสนจักรถือว่า “กล่าวห้าม” เท่ากับ “ผนึก”

ตามงานวิจัยที่อ้างในบทความปี 2000 ของ Los Angeles Times “ในยุคของการหย่าร้าง การแต่งงานในพระวิหารของมอรมอนทำให้ชีวิตแต่งงานยืนยาว” โดยมีอัตราการหย่าร้างเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยอีกชิ้นจัดพิมพ์ในปี 1993 ใน Demography Magazine สรุปว่าสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แต่งงานในพระวิหารแห่งหนึ่งของศาสนจักรหย่าร้างน้อยที่สุดในบรรดาคนอเมริกันทั้งหมด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.