หัวข้อ

การเรียก

การเชื้อเชิญสมาชิกให้ยอมรับตำแหน่งหรือหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักร

ดู ผู้ปฏิบัติศาสนกิจชั้นสมาชิกทั่วไป ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.