หัวข้อ

การเปิดเผย

การทำให้รู้ความจริงจากเบื้องบนโดยการสื่อสารหลายทางจากพระผู้เป็นเจ้า บุคคลที่ซื่อสัตย์อาจได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวกับงานมอบหมายของเขาในศาสนจักร เช่น การเปิดเผยที่อธิการได้รับสำหรับที่ประชุมของเขา การเปิดเผยสำหรับทั้งศาสนจักรมาจากประธาน (ศาสดาพยากรณ์) เท่านั้น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.