หัวข้อ

การุณยฆาตและการยืดชีวิต

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ศาสนจักรจึงต่อต้านการการุณยฆาต การุณยฆาตหมายถึงการจงใจทำให้ผู้กำลังทุกข์ทรมานจากอาการหรือโรคภัยที่รักษาไม่หายต้องถึงแก่ความตาย การกระทำโดยจงใจซึ่งทำให้จบชีวิตทันที เช่น โดยการอนุเคราะหฆาตดังที่เรียกกัน การจบชีวิตในลักษณะดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เชื่อว่าการปล่อยให้บุคคลหนึ่งตายตามธรรมชาติโดยถอดอุปกรณ์ช่วยชีวิตออกจากผู้ป่วยเช่นในกรณีเจ็บป่วยเรื้อรังเข้าข่ายการุณยฆาต เมื่อต้องเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมองว่านั่นคือพรและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีจุดประสงค์ในการดำรงอยู่นิรันดร์ สมาชิกไม่ควรรู้สึกว่าต้องยืดชีวิตออกไปด้วยวิธีไม่สมควรแก่เหตุ สมาชิกครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสินได้ดีที่สุดหลังจากได้รับคำแนะนำอันชาญฉลาดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแสวงหาการนำทางจากสวรรค์ผ่านการอดอาหารและการสวดอ้อนวอน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.