book-of-mormon-jesus-thumbnail.jpeg
ข่าวเผยแพร่

การอัปเดต “คู่มือทั่วไป” ในเดือนสิงหาคม 2023

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ยังเผยแพร่ “การคัดเลือกจากคู่มือทั่วไป” ฉบับย่อสำหรับภาษาที่ไม่เคยมีคู่มือฉบับเต็ม

ตามการกำกับดูแลโดยฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง “คู่มือทั่วไป: การรับใช้ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ยังคงได้รับการอัปเดตตามความจำเป็น มีการเผยแพร่การอัปเดตหลายรายการในวันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2023 และการปรับเปลี่ยนบางส่วนมีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้จัดพิมพ์ “การคัดเลือกจากคู่มือทั่วไป” เช่นกัน สื่อตีพิมพ์ใหม่นี้เป็นคู่มือฉบับย่อซึ่งจะมีในหลายภาษาที่ไม่มีคู่มือฉบับเต็ม “การคัดเลือก” คือการรวบรวมคำแนะนำจากคู่มือทั่วไปฉบับเต็มซึ่งมีความจำเป็นบ่อยที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

การอัปเดตคู่มือทั่วไปในวันที่ 31 สิงหาคม

การอัปเดตบางส่วนที่รวมอยู่ในฉบับการตีพิมพ์ล่าสุดมีดังต่อไปนี้

 • ตลอดทั้งเล่ม วลี “งานแห่งความรอดและความสูงส่ง” และ “งานแห่งความรอดและความสูงส่งของพระเจ้า” เปลี่ยนเป็น “งานแห่งความรอดและความสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า” เพื่อเน้นว่าผู้นำเชื้อเชิญให้เราช่วยพระผู้เป็นเจ้าในงานของพระองค์
 • ปัจจุบันศูนย์ประวัติครอบครัวเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ FamilySearch และขณะนี้ห้องสมุดประวัติครอบครัวเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุด FamilySearch
 • การประชุมสมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิง โรงเรียนวันอาทิตย์ และโควรัมในวันอาทิตย์ควรเริ่มด้วยการสวดอ้อนวอน (ดู 8.2.1.2, 9.2.1.2, 10.2.1.2, 11.2.1.2, 13.3)
 • การเรียกของสมาคมสงเคราะห์วอร์ดทั้งหมดนำเสนอเพื่อการสนับสนุนในการประชุมศีลระลึก (ดู 9.3.3 และ 9.3.4)
 • อัปเดตแนวทางสำหรับพิธีบัพติศมา (ดู 18.7.2)
 • ชี้แจงข้อมูลว่าใครอาจได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีพระวิหาร (ดู 25.5.2)
 • คำแนะนำล่าสุดในการออกใบรับรองพระวิหารและเพิ่มคำถามใบรับรอง (ดู 26.3.3)
 • ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร (ดู 27.2)
 • ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผู้ที่อาจเข้าร่วมการผนึกบุตรที่ยังมีชีวิตกับบิดามารดา (ดู 27.4.4)
 • ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้นำเยาวชนสเตค (ดู 29.3.10)
 • ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมสภาอธิการสเตค (29.3.11)
 • ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการบันทึกภาพถ่ายและวีดิทัศน์การประชุม (ดู 29.8)
 • แนวปฏิบัติอาคารประชุมฉบับล่าสุดส่งเสริมการใช้อาคารประชุมอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในวิธีที่ต้อนรับและรับใช้ทั้งสมาชิกและเพื่อนๆ อีกทั้งช่วยให้ทุกคนเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้น (ดู 35.5)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความศาสนพิธีและพรสำหรับคนหูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน (ดู 38.2.1)
 • ชี้แจงว่าบิดามารดาต้องได้รับการผนึกกันก่อนที่บุตรจะได้รับการผนึกกับพวกเขา (ดู 38.4.2)

การอัปเดตอื่นๆ มีอยู่ใน “สรุปการอัปเดตล่าสุด” ที่ตอนต้นของคู่มือ  ฉบับแก้ไขเหล่านี้ตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส และฝรั่งเศสบน ChurchofJesusChrist.org และในแอปคลังค้นคว้าพระกิตติคุณ  จะมีการแปลในภาษาอื่นๆ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการอัปเดตอื่นๆ มีอยู่ใน “สรุปการอัปเดตล่าสุด” ที่ตอนต้นของคู่มือ  ฉบับแก้ไขเหล่านี้ตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส และฝรั่งเศสบน ChurchofJesusChrist.org และในแอปคลังค้นคว้าพระกิตติคุณ  จะมีการแปลในภาษาอื่นๆ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เจาะลึก “การคัดเลือกจากคู่มือทั่วไป”

คู่มือทั่วไปฉบับย่อนี้มีไว้สำหรับผู้นำและสมาชิกที่ยังไม่สามารถเข้าถึงคู่มือฉบับเต็มในภาษาที่ต้องการและสามารถได้รับประโยชน์จากฉบับย่อ ปัจจุบันได้ทำการเผยแพร่ทั้งหมด 23 ภาษา และจะมีภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อมีการแปล

“การคัดเลือก” ให้คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยหลายข้อของผู้นำท้องที่ อย่างไรก็ตาม ผู้นำอาจมีคำถามบางข้อที่ไม่ได้รับคำตอบหรือตอบได้ครบถ้วน ในกรณีเช่นนี้ ผู้นำควรดูคู่มือทั่วไปฉบับเต็มหากมีในภาษาที่พวกเขาสามารถใช้ได้  ผู้นำอาจหารือกับเจ้าหน้าที่ควบคุมทันทีเพื่อขอคำแนะนำได้เช่นกัน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.