หัวข้อ

การสังสรรค์ในครอบครัว

 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1915 โปรแกรมการสังสรรค์ในครอบครัวที่กำหนดโดย ผู้นำศาสนจักรได้กระตุ้นบิดามารดาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้สร้างและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยทั่วไปปัจจุบัน “การสังสรรค์ในครอบครัว” จัดทุกคืนวันจันทร์

  • การสังสรรค์ในครอบครัวตามปกติเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยการสวดอ้อนวอน โดยทั่วไปจะมีการร้องเพลง อ่านพระคัมภีร์ บทเรียนสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์ และอาหารว่าง หรือแทนที่จะมีบทเรียน ครอบครัวอาจมีส่วนร่วมในโครงการรับใช้หรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งด้วยกัน การสังสรรค์ในครอบครัวมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีส่วนรวม
  • ศาสนจักรจัดเตรียมอุปกรณ์การสังสรรค์ในครอบครัว โครงร่างบทเรียน และข้อเสนอแนะไว้ช่วยครอบครัวของทุกศาสนาวางแผนใช้เวลาด้วยกันสัปดาห์ละครั้ง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.