ข่าวเผยแพร่

การสร้างพระวิหารแอลดีเอสที่กรุงเทพมหานคร

เดือนเมษายนปี 2015 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอส) ประกาศว่าจะมีการสร้างพระวิหารแอลดีเอสที่กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการประกาศสถานที่ก่อสร้างพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  ศาสนจักรกำลังดำเนินงานสร้างพระวิหารทั่วโลกเพื่อให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้มีโอกาสรับพรพระวิหารอย่างทั่วถึง

ช่วงเวลา 150 ปีแรกหลังจากการก่อตั้งศาสนจักรตั้งแต่ปี 1830 ถึง ปี 1980 มีการสร้างพระวิหาร 21 แห่ง รวมถึงพระวิหารเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ และพระวิหารนอวู อิลลินอยส์ ปัจจุบัน มีพระวิหารเปิดดำเนินการ 155 แห่งทั่วโลก กำลังบูรณะสี่แห่ง  กำลังก่อสร้าง 11 แห่ง และประกาศเพิ่มอีก 11 แห่ง

พระวิหารที่จะสร้างในกรุงเทพฯ จะเป็นพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พระวิหารซึ่งใกล้ที่สุดอยู่ที่ฮ่องกง ห่างจากกรุงเทพฯ กว่า 1,700 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพระวิหารที่เปิดดำเนินการในญี่ปุ่น (โตเกียว ซัปโปะโระ และฟุกุโอะกะ) ฟิลิปปินส์ (มะนิลาและเกซอนซิตี) เกาหลี (โซล) และไต้หวัน (ไทเป)

แท้จริงแล้วพระวิหารคือพระนิเวศน์ของพระเจ้า  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการนมัสการซึ่งคนทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า  เพราะการทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นความรับผิดชอบที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง จึงไม่อนุญาตให้ใครเข้าพระวิหารเพื่อรับเอ็นดาวเม้นท์หรือผนึกการแต่งงานเพื่อนิรันดรได้ จนกว่าพวกเขาจะเตรียมพร้อมโดยสมบูรณ์และเป็นสมาชิกศาสนจักรอย่างน้อยหนึ่งปี  ตลอดกาลที่ผ่านมา พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้คนของพระองค์สร้างพระวิหาร

พระวิหารเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้  จุดประสงค์หลักของพระวิหารคือจัดให้มีศาสนพิธีที่จำเป็นสำหรับบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์อีก  ศาสนพิธีพระวิหารนำไปสู่พรอันประเสริฐซึ่งมีได้โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  ทุกสิ่งในศาสนจักร—การประชุมและกิจกรรม งานเผยแผ่ศาสนา บทเรียนที่ใช้สอนและเพลงสวด—ล้วนนำไปสู่งานที่ทำในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

ศาสนพิธีอย่างหนึ่งที่รับในพระวิหารเรียกว่าเอ็นดาวเม้นท์  คำว่าเอ็นดาวเม้นท์หมายถึง “ของประทาน” และเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง  ศาสนพิธีนี้ประกอบด้วยชุดคำสอนและรวมถึงพันธสัญญาที่จะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและทำตามข้อกำหนดต่างๆ ของพระกิตติคุณ เอ็นดาวเม้นท์เน้นความสำคัญที่พระผู้ช่วยให้รอด  บทบาทของพระองค์ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์และคำมั่นสัญญาส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนที่จะปฏิบัติตามพระองค์  ศาสนพิธีพระวิหารอีกอย่างหนึ่งคือการแต่งงานซีเลสเชียล  ในศาสนพิธีนี้สามีกับภรรยาผนึกกันเพื่อนิรันดร  ศาสนพิธีผนึกที่ประกอบในพระวิหารจะดำเนินต่อไปตลอดกาลถ้าสามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่พวกเขาทำ

บุตรธิดาที่เกิดจากบิดามารดาที่ผนึกแล้วในพระวิหารเป็นบุตรธิดาที่เกิดในพันธสัญญา  บุตรธิดาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์โดยอัตโนมัติ  บุตรธิดาที่ไม่ได้เกิดในพันธสัญญาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ได้เช่นกันเมื่อบิดามารดาโดยกำเนิดหรือบิดามารดาบุญธรรมได้รับการผนึกแล้ว  ศาสนพิธีผนึกบุตรธิดากับบิดามารดาจะประกอบในพระวิหาร

บรรดาผู้วายชนม์ที่ไม่ได้รับศาสนพิธีพระกิตติคุณอันสำคัญยิ่งเหล่านี้อาจรับศาสนพิธีดังกล่าวได้โดยผ่านงานที่ทำในพระวิหาร  โดยกระทำในนามของบรรพชนและคนอื่นๆ ที่ล่วงลับแล้ว สมาชิกศาสนจักรจะรับบัพติศมาและการยืนยัน รับเอ็นดาวเม้นท์ และมีส่วนร่วมในการผนึกสามีกับภรรยาและผนึกบุตรธิดากับบิดามารดาแทนคนเหล่านั้น

นอกจากเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ พระวิหารยังเป็นสถานที่แห่งสันติสุขและการเปิดเผย  เป็นสถานที่ซึ่งสามารถรับการนำทางด้านวิญญาณสำหรับการตัดสินใจหรือข้อกังวลที่สำคัญอย่างยิ่ง  พระเจ้าทรงอวยพรผู้มีส่วนร่วมงานศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร  และพรที่พระองค์ประทานไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงเวลาที่ใช้ในพระวิหาร  ผู้ที่ทำงานพระวิหารจะได้รับพรทุกด้านของชีวิต  งานที่พวกเขาทำในพระวิหารจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาและขัดเกลาพวกเขาทางวิญญาณ

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน กล่าวว่า “พรสูงสุดและสำคัญที่สุดของการเป็นสมาชิกศาสนจักรคือพรที่เราได้รับในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า”

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.