หัวข้อ

การศึกษา

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเน้นความสำคัญเรื่องการศึกษาทั้งทางโลกและทางวิญญาณ ระบบการศึกษาของศาสนจักร (ซีอีเอส) เป็นองค์กรดูแลโปรแกรมการศึกษาทั้งหมดของศาสนจักร

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ (บีวายยู) ในโพรโว ยูทาห์ ดำเนินการเรียนการสอนโปรแกรมปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศึกษากว่า 30,000 คน
 • บีวายยู-ฮาวาย ในลาเอีย ฮาวาย มีนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ 2,400 คน ตามแบบสำรวจ U.S. News and World Report ปี 2006 บีวายยู-ฮาวายเป็นวิทยาเขตที่มีความเป็นนานาชาติหลากหลายที่สุดในสหรัฐ เนื่องจากมีผู้มาจากประเทศต่างๆ มากกว่า 74 ประเทศ
 • บีวายยู-ไอดาโฮ เดิมคือวิทยาลัยริกส์ ซึ่งกลายเป็นมหาวิทยาลัยหลักสูตรสี่ปีในปี 2000 ตั้งอยู่ในเมืองเรกซ์เบิร์ก ไอดาโฮ อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษากว่า 11,000 คน ในปี 2005 ดร.คิม บี. คลาร์ก อดีตคณบดีวิทยาลัยธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีชื่อเป็นอธิการบดีคนที่ 15 ของบีวายยู-ไอดาโฮ
 • วิทยาลัยธุรกิจแอลดีเอส ตั้งอยู่ย่านตัวเมืองซอลเลคซิตี้ ดำเนินการเรียนการสอนโปรแกรมอาชีวศึกษาหลักสูตรหนึ่งปีและสองปี นักศึกษาเข้าร่วม 1,300 คนโดยประมาณ


สถาบันศาสนา

 • สถาบันศาสนา ดำเนินการเรียนการสอนทางศาสนาให้แก่สมาชิกศาสนจักรที่เป็นคนโสดอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่แต่งงานแล้วเข้าร่วมชั้นเรียนเช่นกัน ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เพียงจัดขึ้นเพื่อสมาชิกศาสนจักรเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับผู้นับถือศาสนาอื่นทุกศาสนา 
 • นักเรียนสถาบันศึกษาหัวข้อต่างๆ เช่น พระคัมภีร์ ประวัติศาสนจักร หลักคำสอน ตลอดจนการเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานและงานเผยแผ่
 • ชั้นเรียนสอนโดยผู้ดำเนินการสอนเต็มเวลา รวมถึงอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำท้องที่
 • นอกจากให้การศึกษาทางศาสนา ชั้นเรียนสถาบันแต่ละแห่งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในแวดวงที่สนุกสนานและบรรยากาศรื่นรมย์ด้วยในเวลาเดียวกัน

เซมินารี

 • เซมินารี เป็นโปรแกรมการศึกษาหลักสูตรสี่ปีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดกว้างสำหรับวัยรุ่นทุกศาสนา
 • นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งตลอดปีการศึกษา ได้แก่ พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน หรือหลักคำสอนและพันธสัญญา นักเรียนจะศึกษาจบทั้งสี่เล่มทันจบการศึกษาพอดี
 • ในชุมชนที่มีประชากรวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำนวนมาก นักเรียนจะเรียนเซมินารีระหว่าง “ช่วงพัก” จากเวลาเรียนปกติ ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก นักเรียนจะเรียนก่อนโรงเรียนเริ่มหรือหลังเลิกเรียน ในบางกรณีที่มีปัญหาเรื่องระยะทางหรือมีวัยรุ่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่มาก นักเรียนอาจศึกษาหลักสูตรสี่ปีในโปรแกรมการศึกษาที่บ้าน
 • ชั้นเรียนสอนโดยผู้ดำเนินการสอนเต็มเวลาและอาสาสมัคร
 • มีนักเรียนเซมินารีประมาณ 350,000 คนทั่วโลก


กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา
ในเดือนมีนาคมปี 2001 กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ อดีตประธานศาสนจักรประกาศจัดตั้ง กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาโอกาสให้สมาชิกได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมที่นำไปสู่โอกาสทำงานในประเทศตนเอง เยาวชนชายหญิงที่อาศัยอยู่ในบางพื้นที่นอกสหรัฐมีสิทธิ์สมัครขอรับทุน กองทุนนี้ให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนและหนังสือ หลังจากจบการศึกษา นักเรียนจะจ่ายคืนเงินทุนกู้ยืมภายในระยะเวลาแปดปี สมาชิกศาสนจักรบริจาคเงินเพื่อช่วยให้กองทุนดำเนินต่อไป

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.