หัวข้อ

การรับมือแผ่นดินไหวในเฮติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้ครอบคลุมการรับมือแผ่นดินไหวของศาสนจักรในเฮติ

ศาสนจักรรับมือแผ่นดินไหวในเฮติ

ศาสนจักรส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเฮติ


ทั้งที่มีอุปสรรค แต่ความช่วยเหลือของศาสนจักรไปถึงคนตกทุกข์ได้ยาก และยังไม่หมดเพียงเท่านั้น


ศาสนจักรส่งคณะแพทย์ไปช่วยในเฮติ


คณะแพทย์ทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในการสมานใจชาวเฮติ


ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายร่วมมือกับ Islamic Relief USA จัดส่งอาหารและเวชภัณฑ์ไปเฮติ


ศาสนาที่บริสุทธิ์ในเฮติ


วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในจอร์เจียจัดชุดเครื่องมือส่งไปเฮติ


ผู้นำศาสนจักรในท้องที่ช่วยชาวเฮติผ่านพ้นเรื่องสลดใจ


บันทึกเสียงสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสวัสดิการภาคของศาสนจักรในแคริบเบียน


{nb}

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.