หัวข้อ

การรณรงค์เรื่องวัคซีนโรคหัด

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6210-1-3218-1,00.html

  • คริสต์ศักราช 2003 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบริจาคสามล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการครอบคลุมทั่วโลกที่จะให้วัคซีนโรคหัดแก่เด็กใน 40 ประเทศ ศาสนจักรทำงานกับสภากาชาดอเมริกา มูลนิธิสหประชาชาติ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค กองทุนเด็กสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
  • คริสต์ศักราช 2004 ศาสนจักรมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องวัคซีนโรคหัดในมาดากัสการ์ สมาชิกศาสนจักรบางคนอาสาสละเวลาของพวกเขาโดยรับใช้งานเผยแผ่ที่มุ่งรณรงค์เรื่องโรคหัด
  • ในช่วงปี 2006 ศาสนจักรมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องวัคซีนโรคหัดในแองโกลา กานา เคนยา นามิเบีย ไนจีเรีย เซียร์ราลีโอน สวาซิแลนด์ ยูกันดา และซิมบับเว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.