หัวข้อ

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

สมาชิกที่แข็งขันของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมักมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจจานุกิจของศาสนจักรสูงมาก รวมถึงการบริหารงานในท้องที่ การไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนามืออาชีพที่ได้รับค่าจ้างหมายความว่าต้องมีการกระจายอำนาจการเป็นผู้นำไปทั่วโลกเป็นอย่างมาก และสมาชิกส่วนใหญ่กระทำคุณประโยชน์ผ่านงานอาสาต่างๆ เช่น การสอนหรืองานรับใช้ด้านอื่นๆ

หัวหน้ากลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในท้องที่เรียกว่าอธิการ โดยปกติรับใช้ในตำแหน่งประมาณห้าปี เมื่อสิ้นสุดการรับใช้ เขาอาจได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในระดับอาวุโสมากขึ้นในเขตภูมิศาสตร์กว้างขึ้นหรืออาจกลับไปรับใช้ในตำแหน่งที่เรียกร้องน้อยลงในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมของตนเอง

ในการสัมภาษณ์เดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 กับรายการทอล์คโชว์ทางโทรทัศน์ของแลร์รี คิง ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ตอบคำถามว่า “การเป็นสมาชิกยากใช่ไหมครับ” ประธานฮิงค์ลีย์ตอบว่า “ไม่ครับ เป็นเรื่องวิเศษมาก แม้จะเรียกร้องมาก คาดหวังมาก ผมควรพูดอย่างนั้น แต่วิเศษมากครับ”{nb}

เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมศาสนจักร ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “เราให้พวกเขาทำงาน ให้พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของพระผู้เป็นเจ้าไปข้างหน้าครั้งสำคัญ … ไม่นานพวกเขาจะพบว่าศาสนจักรเรียกร้องจากพวกเขามากในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พวกเขาไม่โกรธเคือง พวกเขารับผิดชอบหน้าที่จนลุล่วงและชอบการทำเช่นนี้ พวกเขาคาดหวังให้ศาสนาเรียกร้องและขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพวกเขา พวกเขาบรรลุข้อกำหนด พวกเขาแสดงประจักษ์พยานถึงประโยชน์ใหญ่หลวงที่มาถึงพวกเขา พวกเขากระตือรือร้นและเปี่ยมด้วยศรัทธา”

นอกจากการรับใช้ประจำในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว สมาชิกอาจบริจาคเวลาเพื่อสนับสนุนระบบงานมนุษยธรรมและสวัสดิการของศาสนจักร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการอุทิศเวลาหลายชั่วโมงที่โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องในท้องที่เพื่อผลิตอาหารให้คนขัดสน

สมาชิกบริจาคเงินในระดับที่คนนับถือศาสนาอื่นประหลาดใจ สมาชิกที่แข็งขันบริจาคหนึ่งในสิบของรายได้ประจำปีให้ศาสนจักร นอกจากนี้ยังบริจาคให้คนขัดสนทุกเดือนเช่นกัน

สมาชิกศาสนจักรที่แข็งขันเข้าร่วมพิธีสามชั่วโมงในวันอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการประชุมสามส่วน พิธีนมัสการหลักใช้เวลาชั่วโมงเศษเรียกว่าการประชุมศีลระลึก ชายหญิงได้รับมอบหมายล่วงหน้าให้พูดที่แท่นพูด ผู้ร่วมประชุมร้องเพลงสวด สวดอ้อนวอน และรับ “ศีลระลึก”—ซึ่งคือขนมปังและน้ำอันเป็นเครื่องหมายการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เพื่อบาปของมนุษยชาติ เวลาที่เหลือแบ่งเป็นโรงเรียนวันอาทิตย์กับชั้นเรียนสำหรับชาย หญิง เยาวชน และเด็ก การประชุมวันอาทิตย์ทั้งหมดยินดีต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกศาสนจักรหรือไม่ก็ตาม

นักเรียนวัยมัธยมปลายมีส่วนร่วมในเซมินารี —ชั้นเรียนห้าวันต่อสัปดาห์ที่เน้นการศึกษาพระคัมภีร์ เยาวชนจะพบกันในช่วงไปโรงเรียน ก่อนเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียน ขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่อาศัยของเยาวชน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.