หัวข้อ

การฟื้นฟู

การสถาปนาศาสนจักรสมัยโบราณและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ขึ้นอีกครั้งในยุคสุดท้ายตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยผ่านโจเซฟ สมิธและศาสดาพยากรณ์ผู้สืบทอดตำแหน่งประธานศาสนจักรต่อจากท่าน คำว่า “พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู” ใช้เพื่อเน้นการฟื้นฟูพระกิตติคุณนับจากสมัยพันธสัญญาใหม่

ดู โจเซฟ สมิธและการฟื้นฟูด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.