หัวข้อ

การผนึก

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คำว่า ผนึก หมายถึงการรวมชายหญิงและบุตรธิดาของพวกเขาไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ การผนึกดังกล่าวกระทำในพระวิหารเท่านั้นโดยชายผู้มีฐานะปุโรหิตหรือสิทธิอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้า ตามความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การผนึกหมายความว่าสัมพันธภาพครอบครัวเหล่านี้จะดำรงอยู่หลังความตายถ้าแต่ละบุคคลดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ สำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ครอบครัว จำเป็นต่อ แผน ของพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นหน่วยสำคัญที่สุดทั้งบนแผ่นดินโลกและในนิรันดร

เมื่อชายหญิงแต่งงานในพระวิหารมอรมอน พิธีนั้นเรียกว่าการผนึก เมื่อสามีภรรยาคู่นี้ให้กำเนิดบุตรธิดาหลังจากนั้น เราถือว่าพวกเขาผนึกกับบิดามารดาโดยอัตโนมัติ สามีภรรยาที่เข้าร่วมศาสนจักรหลังจากแต่งงาน หรือไม่ได้แต่งงานในพระวิหารด้วยเหตุผลอื่น ยังคงมีโอกาสผนึกด้วยกันในพระวิหารภายหลัง บิดามารดาสามารถผนึกบุตรธิดากับพวกเขาในเวลานั้นได้ ศาสนพิธีผนึกเหล่านี้กระทำในพระวิหารแทนผู้วายชนม์ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ครอบครัวผูกพันกันทุกรุ่น

พระเยซูคริสต์ ตรัสเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการผนึกในพันธสัญญาใหม่ดังนี้

“ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซารียา ฟีลิปปี จึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่า คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด{nb}…

“ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ

“ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้

“เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย” (มัทธิว 16:13, 16–19)

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าสิทธิอำนาจเดียวกันนี้ที่มอบให้เปโตรได้มอบให้โจเซฟ สมิธในปี 1829 และตกทอดมาถึงโธมัส เอส. มอนสันศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักรคนปัจจุบัน เฉพาะศาสดาพยากรณ์เท่านั้นที่สามารถมอบอำนาจการผนึกแก่ชายอื่นได้ และทุกยุคทุกสมัยมีชายเพียงไม่กี่คนดำรงสิทธิอำนาจดังกล่าว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.