Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2020 จะมีเฉพาะการถ่ายทอดเท่านั้น

ภาคการประชุมจะทำตามรูปแบบเดียวกันกับการประชุมใหญ่เดือนเมษายนปีนี้

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ออกจดหมายต่อไปนี้เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020 ถึงสมาชิกศาสนจักรทั่วโลก

เรียน พี่น้องทั้งหลาย

เนื่องด้วยบางภูมิภาคในโลกยังคงประสบปัญหาจากผลกระทบของโรคระบาดร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง แต่บางภูมิภาคไม่ได้รับผลกระทบแล้ว ในฐานะองค์การระดับโลก เรามีพันธะที่ต้องเป็นพลเมืองดีและต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมพิเศษของการประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งตามที่ปฏิบัติกันมาจะมีผู้คนจากทั่วโลกมาเยือนซอลท์เลคซิตี้หลายพันคน

ด้วยข้อกังวลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่น ฝ่ายประธานสูงสุดจึงตัดสินใจว่าการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020 จะทำตามรูปแบบเดียวกับการประชุมใหญ่ที่จัดในเดือนเมษายนปีนี้ จะมีการถ่ายทอดภาคการประชุมทั่วไปตามปกติ แต่จะไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมภาคการประชุมทั่วไปในสถานที่จัดการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 3 และ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2020 จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ฝ่ายประธานสูงสุดสวดอ้อนวอนขอให้ท่านได้รับพรประเสริฐสุดจากพระเจ้า

ขอแสดงความนับถือ

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ฝ่ายประธานสูงสุด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.