หัวข้อ

การประชุมใหญ่สามัญ

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกมารวมกันปีละสองครั้งเพื่อเข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญ” การประชุมนี้อยู่นอกเหนือ พิธีนมัสการประจำสัปดาห์ ในแต่ละวันอาทิตย์

การประชุมใหญ่สามัญจัดทุกเดือนเมษายนและตุลาคม ประกอบด้วยการประชุมสองชั่วโมงห้าภาคตลอดสองวัน การประชุมเดือนเมษายนเรียกว่าการประชุมใหญ่ประจำปี และเดือนตุลาคมเรียกกว่าการประชุมใหญ่กึ่งปี

ภาคต่างๆ ในเช้าวันเสาร์ บ่ายวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ และบ่ายวันอาทิตย์ต้อนรับทุกคน ส่วนภาคเย็นวันเสาร์จัดให้ชายและเยาวชนชายวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ดำรง ฐานะปุโรหิต

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางจากทั่วโลกมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งจัดใน ศูนย์การประชุมใหญ่ ขนาด 21,000 ที่นั่งใน ซอทล์เลคซิตี้ ยูทาห์ ศาสนจักรแจกบัตรฟรีสำหรับการประชุมแต่ละภาค และมีแถวสำรองไว้สำหรับคนไม่มีบัตร อาคารรับรองบริเวณเทมเปิลสแควร์มีไว้อำนวยความสะดวกผู้ไม่สามารถเข้าไปในศูนย์การประชุมใหญ่ได้

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ในจำนวน 14 ล้านคนของศาสนจักรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญด้วยตนเอง การประชุมจึงถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังอาคารศาสนจักรกว่า 7,400 แห่งใน 102 ประเทศ สมาชิกสามารถรับชมการประชุมใหญ่ทางโทรทัศน์ผ่านสถานี KSL หรือ BYU-TV ในซอลท์เลคซิตี้ นอกจากนี้ศาสนจักรยังถ่ายทอดสดการประชุมทาง เว็บไซต์ LDS.orgและ Mormon Channel{nb}ด้วย

ในช่วงการประชุมใหญ่ ผู้นำศาสนจักรพูดหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องทางวิญญาณ พวกท่านปราศรัยกับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนองค์กรศาสนาและชุมชน ตลอดจนแขกรับเชิญอื่นๆ ผู้พูดได้แก่ผู้นำทั่วโลกของศาสนจักร ประธานโธมัส เอส. มอนสัน และที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุดกลุ่มปกครองของศาสนจักร สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง และผู้นำคนอื่นๆ เป็นผู้พูดเช่นกัน

คำพูดการประชุมใหญ่สั้นยาวต่างกันตั้งแต่ 5 นาทีถึง 20 นาที ไม่มีการมอบหมายหัวข้อ ผู้พูดแต่ละคนเลือกเรื่องเอง คำพูดมักครอบคลุมหลักธรรมพระกิตติคุณพื้นฐานหรือปราศรัยประเด็นสำคัญๆ ตามยุคสมัย โดยผู้พูดจะกระตุ้นแต่ละบุคคลและครอบครัวให้พยายามทำตาม พระเยซูคริสต์

หลังจากการประชุมใหญ่สิ้นสุด ศาสนจักรจะเผยแพร่คำปราศรัยใน LDS.org website พิมพ์ในนิตยสาร Ensign และ เลียโฮนา ของศาสนจักรเพื่อให้สมาชิกได้อ่านและศึกษา

บทเพลงสำหรับการประชุมใหญ่ภาคต่างๆ ขับร้องโดย คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล ผู้ล่นออร์แกน คณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มอื่นๆ ของศาสนจักร และผู้เข้าร่วมการประชุม บทเพลงเน้นหัวข้อพระกิตติคุณ

ผู้นำศาสนจักรดำเนินการประชุมใหญ่สามัญตั้งแต่ ค.ศ. 1830 เมื่อครั้ง จัดตั้ง ศาสนจักรโดย โจเซฟ สมิธ ตามคำกล่าวของเกลน เอ็ม. เลียวนาร์ด นักประวัติศาสตร์ “สมาชิกที่บัพติศมาแล้วประมาณ 30 คนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งแรกกับอีกหลายคนที่สนใจศาสนจักร”

ปัจจุบัน การประชุมใหญ่แปลในลักษณะล่ามฉับพลันทั้งหมด 92 ภาษา ตั้งแต่ภาษาแอลเบเนียไปจนถึงภาษาแยปเพื่อให้สมาชิกที่มีมากขึ้นในประเทศต่างๆ เข้าใจ มีการแปลภาษามืออเมริกันและคำบรรยายภาพแบบปิดให้ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.