หัวข้อ

การประชุมใหญ่

การประชุมที่จัดเป็นระยะๆ เพื่อดำเนินกิจธุระของศาสนจักร ยืนยันการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สอนและให้กำลังใจสมาชิกศาสนจักร การประชุมใหญ่อาจจัดระดับวอร์ด สเตค เขต หรือระดับโลก (สามัญ) ศาสนจักรดำเนินการประชุมใหญ่สามัญปีละสองครั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม การประชุมดังกล่าวมีไว้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งศาสนจักรและนำโดยฝ่ายประธานสูงสุด ของศาสนจักร

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.