หัวข้อ

การประชุมศีลระลึก

{nb}

การประชุมศีลระลึกเป็นคำศัพท์สำหรับพิธีนมัสการปกติของวิสุทธิชนยุคสุดท้ย โดยทั่วไปจัดทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ ที่การประชุมจะส่งผ่าน ศีลระลึก (คล้ายกับศีลมหาสนิท) ให้สมาชิกศาสนจักร การประชุมศีลระลึกประกอบด้วยบทเพลง คำพูด ประจักษ์พยาน และคำสวดอ้อนวอน

ดู เกี่ยวกับห้องนมัสการและพระวิหาร: อธิบายพิธีนมัสการของชาวมอรมอน ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.