ข่าวเผยแพร่

การปฏิบัติศาสนกิจทางออนไลน์ในเอเชียของซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมและซิสเตอร์คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน

แม้การแพร่ระบาดจะทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปได้ยากยิ่ง แต่นั่นไม่อาจหยุดยั้งผู้นำศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากการปฏิบัติศาสนกิจต่อสมาชิกศาสนจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมประธาน สมาคมสงเคราะห์ สามัญ และ ซิสเตอร์คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน ประธานปฐมวัย สามัญได้เยี่ยม ภาค เอเชียทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน

Sisters-Bingham-and-Johnson-with-Asia-2.jpgDownload Photo

ซิสเตอร์ทั้งสองเยี่ยม 11 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกาและปากีสถาน การเยี่ยมทางออนไลน์ครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาครั้งนี้ของภาคดำเนินการจากสำนักงานใหญ่ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ฝ่ายประธานภาคเอเชีย – เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์สและเอ็ลเดอร์เบนจามิน ไต – เยี่ยมกับประธานทั้งสองด้วย

“เรารักคุณ” ซิสเตอร์บิงแฮมและซิสเตอร์จอห์นสันกล่าวกับผู้ฟังขณะดูหน้าจอโทรทัศน์ที่เต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมจากทั่วทวีปเอเชีย “เราเห็นคุณในบ้านคุณและเรารู้สึกถึงความมุ่งมั่นของคุณ และรอยยิ้มที่สดใสสวยงามของคุณ คุณแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ และนั่นคือเหตุผลที่คุณอยู่ที่นี่วันนี้”

การเยี่ยมของท่านทั้งสองมุ่งหมายจะแสดงความรักและการสนับสนุนผู้นำศาสนจักรระดับท้องที่ สมาชิกและมิตรสหายขณะเสริมสร้างศรัทธาของพวกเขาในพระคริสต์ ซิสเตอร์ทั้งสองพูดกับผู้นำปฐมวัย ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ และผู้นำฐานะปุโรหิต โดยให้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับวิธีขยายการเรียกของพวกเขา คำแนะนำที่ให้กับบิดามารดาของเด็กๆ และเยาวชนและพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์โดยเฉพาะมุ่งเน้นเรื่องการนำพรจากศรัทธาในพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตประจำวัน

นอกจากการประชุมกลุ่มแล้ว ประธานทั้งสองยังเยี่ยมสมาชิกในบ้านของพวกเขาด้วย แม้จะอยู่ห่างหลายพันไมล์ แต่สมาชิกศาสนจักรเหล่านี้พูดว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงความรักที่จริงใจของประธานทั้งสองและอธิบายว่าการเยี่ยมครั้งนี้ว่า "โอกาสที่ลืมไม่ลง"

“[ระหว่างการสนทนา] เรารู้สึกถึงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แรงกล้ามากในบ้านเรา” ครอบครัวมูรติยันโตจากอินโดนีเซียกล่าว “ประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดคือการพูดคุยกันเรื่องแผนแห่งความรอดและคำปราศรัยจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด”

Friend-to-Friend_Indonesia.pngDownload Photo

การเยี่ยมครั้งนี้มีการถ่ายทอดเพื่อนถึงเพื่อน (Friend-to-Friend) รวมอยู่ด้วย ซึ่งประกอบด้วยข่าวสารพิเศษจากซิสเตอร์จอห์สันถึงเด็กทั่วภาคเอเชีย นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กนำและสวดอ้อนวอนในการประชุมทั่วภาคเอเชีย”

เมื่อพูดกับผู้นำปฐมวัย ซิสเตอร์จอห์นสันกระตุ้นพวกเขาให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อเด็กๆ ทุกวันเพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า เธอเน้นว่าผู้นำควรพบปะพูดคุยกับเด็กๆ บ่อยๆ พูดสั้นๆ และเข้าใจง่าย เอ็ลเดอร์สนับสนุนเรื่องนี้โดยแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเองและกล่าวว่าปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนตัวส่งผลกระทบใหญ่หลวงในชีวิตเด็กๆ

Primary-Leaders'-Training-2.jpgDownload Photo

นอกจากนี้ซิสเตอร์จอห์นสันยังสอนผู้นำปฐมวัยให้สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่พระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยว่า “เมื่อพระวิญญาณสถิตที่นั่น ให้หยุดและถามเด็กๆ ว่าพวกเขากำลังรู้สึกอย่างไร ดิฉันมั่นใจว่าถ้าเราทำอย่างนั้น เราจะเตรียมยุวชนรุ่นที่รู้ว่าการรู้สึกถึงพระวิญญาณเป็นอย่างไรและรู้ว่าจะรับการนำทางอย่างไร”

เธอเน้นย้ำหลักธรรมนี้อีกครั้งเมื่อพูดกับบิดามารดาของเด็กและเยาวชนพร้อมกับซิสเตอร์บิงแฮมเกี่ยวกับ “การเปิดเผย ความสัมพันธ์และสิทธิ์เสรี” พวกเธอสอนว่าสำคัญที่อนุชนรุ่นหลังไม่เพียงเรียนรู้วิธีที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับพวกเขาเท่านั้น แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง รู้วิธีตั้งเป้าหมายและวางแผนสำหรับตนเองด้วย พวกเธอกระตุ้นบิดามารดาให้เห็นความสำคัญของการสอนพระกิตติคุณทุกวันที่บ้านและเน้นว่าโปรแกรมเด็กและเยาวชนเป็นแหล่งช่วยที่ดีมาก

Parents-of-Children--Youth.pngDownload Photo

ซิสเตอร์ทั้งสองกล่าวว่าสำหรับบางคนโดยเฉพาะเด็กเล็ก งานแห่งความรอดและความสูงส่งอาจฟังดูเข้าใจยาก พวกเธอแบ่งปันสี่ประเด็นง่ายๆ ซึ่งเน้นวิธีที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแสดงศรัทธาของตนให้ประจักษ์:

  1. ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
  2. ดูแลคนขัดสน
  3. เชื้อเชิญให้ทุกคนรับพระกิตติคุณ
  4. ทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์

เมื่ออบรมฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าวว่า “สำคัญที่ต้องเข้าใจว่าทั้งชายและหญิงดำเนินงานภายใต้กุญแจฐานะปุโรหิต”

-Download Photo

เอ็ลเดอร์เมอร์สเสริมคำสอนของซิสเตอร์บิงแฮมโดยยกข้อความจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “การพึ่งพาอาศัยกันของบุรุษและสตรีในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จลุล่วงผ่านเดชานุภาพของพระองค์เป็นศูนย์กลางพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”

การทัวร์จบด้วยการให้ข้อคิดทางวิญญาณของสมาคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุด ครอบคลุมเจ็ดประเทศและภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ขณะพูดกับ สตรีในศาสนจักร ทั่วภาคเอเชีย เอ็ลเดอร์โฮเมอร์เตือนผู้ฟังว่าประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เคยสอนว่า “สตรีเป็นงานสร้างที่เลิศล้ำสุดของพระผู้เป็นเจ้า”

“บางครั้งผู้คน บางครั้งสังคม ปฏิบัติต่อสตรีราวกับว่าพวกเธอไม่สำคัญเท่าบุรุษในโลก” ท่านกล่าว “กับข้าพเจ้าดูเหมือนว่าหลักคำสอนของศาสนจักรตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง”

ซิสเตอร์บิงแฮมเตือนพี่น้องสตรีทุกคนว่าสตรีมีอิทธิพลล้นเหลือต่อครอบครัวและศาสนจักรของพระเจ้า

RS_Group-picture.pngDownload Photo

อย่างไรก็ตาม ซิสเตอร์กล่าวว่าบางครั้งสตรีเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ทำให้พวกเธอเกิดความไม่พอใจและความไม่ปรองดองกัน เธอแนะนำให้พี่น้องสตรีหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจของโลก เลิกคิดว่าตนเองด้อยกว่าที่เป็นอยู่ และขจัดความขัดแย้งออกจากชีวิต

“การทำให้ความคิดและการกระทำมีศูนย์รวมอยู่ที่พระเยซูคริสต์จะช่วยให้เราพบวิธียกระดับผู้อื่นและตัวเราเอง และลงมือทำในวิธีที่สูงส่งกว่าเดิมและศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิม” ซิสเตอร์บิงแฮมกล่าว

  • คุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คุณจดจำลำดับความสำคัญนิรันดร์?
  • คุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดความขัดแย้งในหมู่คนที่คุณอยู่ด้วยและทำงานด้วย?

เธอทิ้งท้ายโดยยืนยันกับสตรีว่าพวกเธอแต่ละคนมีค่าและเตือนว่าพวกเธอมีของประทานพิเศษเฉพาะตัวที่จะเป็นพรแก่ผู้อื่นและช่วยสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

“ศักยภาพของคุณไร้ขีดจำกัด” เธอกล่าว “จำไว้ว่าคุณเป็นใคร มาอยู่บนโลกนี้ทำไม และคุณต้องการไปที่ไหน โดยผ่านพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์คุณจะสามารถทำทุกอย่างที่คุณทำพันธสัญญาไว้ได้สำเร็จ”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.