หัวข้อ

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรม

  • ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดทำโครงการบรรเทาทุกข์และโครงการพัฒนาเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมในหลายประเทศทั่วโลก โครงการดำเนินงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนาของผู้รับ
  • การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมอาจรวมถึงการรับมือกับภาวะฉุกเฉินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือสึนามิ หรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ เช่น ผลของสงครามและความอดอยาก อาจเป็นส่วนหนึ่งของงานระยะยาวเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนและใกล้ตัวมนุษย์มากกว่า เช่น ความจำเป็นของการบรรเทาโรคภัย
  • ในช่วงเกิดภัยพิบัติ ศาสนจักรทำงานกับฝ่ายปกครองในท้องถิ่นเพื่อดูว่าต้องการสิ่งของเครื่องใช้และอาหารอะไรบ้าง จากนั้นจะส่งสิ่งของเข้าไปในพื้นที่ทันที
  • หลังจากสนองความจำเป็นเร่งด่วนแล้ว ศาสนจักรจะหาวิธีเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือในด้านความจำเป็นระยะยาวของชุมชน วิธีของศาสนจักรคือช่วยผู้คนให้พึ่งพาตนเองโดยสอนทักษะและจัดหาแหล่งช่วยให้คนที่ต้องประคับประคองชีวิตตนเอง
  • เงินบริจาคหลักๆ มาจากสมาชิกศาสนจักรแต่มาจากคนทั่วโลกด้วยเช่นกันและนำมาใช้เพื่อให้โครงการบรรเทาทุกข์เกิดขึ้นได้ เงินบริจาคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มอบให้หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรจะนำมาใช้เพื่อการบรรเทาทุกข์แต่เพียงอย่างเดียว ศาสนจักรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจำของศาสนจักรเอง
  • หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรอุปถัมภ์โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วโลกห้าโครงการเพื่อช่วยผู้คนให้พึ่งพาตนเองมากขึ้น โครงการปลีกย่อยต่างๆ ได้แก่การฝึกกู้ชีพทารกแรกเกิด โครงการน้ำสะอาด การบริจาคเก้าอี้เข็น การรักษาสายตา และการฉีดวัคซีนโรคหัด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.