ข่าวเผยแพร่

การบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรม:  การทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดหาการบรรเทาทุกข์และพัฒนาโครงการสำหรับจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงโครงการต่างๆ ในประเทศไทย  โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือศาสนาของผู้ได้รับความช่วยเหลือ  ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของศาสนจักร มี 186 ประเทศได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่ปี 1985 และปัจจุบันมีผู้สอนศาสนาหน่วยงานสวัสดิการ 8,320 คนกำลังรับใช้อยู่ทั่วโลก (http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics)

โดยความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรนอกภาครัฐ และองค์กรชุมชนในท้องที่ องค์กรการกุศลแอลดีเอสมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และกระตุ้นให้ชุมชนช่วยเหลือกัน องค์กรการกุศลแอลดีเอสเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านหลักธรรมอันเป็นแนวทางดังนี้

การมีส่วนร่วมและงาน - ผู้ได้รับประโยชน์หาทางแก้ไขปัญหาและทำงานด้วยกัน
การบำเพ็ญประโยชน์แบบจิตอาสา - สมาชิกชุมชนในท้องที่ช่วยเหลือกัน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่น - เพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น – -ใช้เทคโนโลยี  แรงงาน ทรัพยากร การควบคุมดูแล และผู้ขายในท้องถิ่น

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมอาจรวมถึงการตอบรับเหตุฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือสึนามิ หรือภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ผลกระทบจากสงครามและทุพภิกขภัย  ทั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะยาวในการสนองตอบความต้องการที่จำเป็นกว่าและเป็นภัยมากกว่าของมนุษย์ เช่น ความต้องการกำจัดโรคร้าย

ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดภัยพิบัติ ศาสนจักรทำงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่นนั้นเพื่อพิจารณาจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย จากนั้นจึงจัดส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ประสบภัยทันที

หลังจากสนองตอบความต้องการเร่งด่วนแล้ว ศาสนจักรมองหาวิธีอื่นๆ ที่จะช่วยสนองตอบความต้องการระยะยาวของชุมชน วิธีการของศาสนจักรคือช่วยให้ผู้คนพึ่งพาตนเองได้โดยการสอนทักษะและจัดหาแหล่งช่วยเหลือสำหรับชีวิตที่พึ่งพาตนเอง

เงินบริจาค ส่วนใหญ่มาจากสมาชิกศาสนจักรแต่บางส่วนมาจากผู้คนทั่วโลกเช่นกัน โดยจะนำไปใช้เพื่อให้โครงการบรรเทาทุกข์เกิดขึ้นได้ เงินที่บริจาคให้โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะนำไปใช้สำหรับการบรรเทาทุกข์ ในส่วนที่เกินจากนั้นศาสนจักรจะจ่ายให้ทั้งหมด

                  

[Boxes of product at the LDS Bishop's Storehouse awaits humanitarian shipment to places in need around the world. Photo: August Miller]

   ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปผลงานด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1987 โดยมีโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมากกว่า 216 โครงการ

 โครงการในท้องที่เช่นโปรแกรมบำบัดการเสพติด การบริจาคชุดนักเรียนและอุปกรณ์ทำขนมอบสำหรับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า อุปกรณ์การสอนการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือสภากาชาด กายภาพบำบัดสำหรับเด็กพิการทางร่างกาย การช่วยเหลือเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี และโปรแกรมการทำสวนครัวของโรงเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของการรับใช้ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับใช้
              

เมื่อเดือนที่ผ่านมา ในระหว่างการบรรยายที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรแอลดีเอสกล่าวว่าศาสนจักรใช้เงินปีละประมาณ 40 ล้านเหรียญสำหรับโครงการเพื่อมนุษยธรรม สวัสดิการ และโครงการเกี่ยวกับการกุศลอื่นๆ ทั่วโลก  และได้ทำเช่นนั้นตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ อาสาสมัครจากศาสนจักรยังอุทิศเวลาทำงานหลายล้านชั่วโมงในแต่ละปีเพื่อช่วยเหลือโครงการดังกล่าว

เอ็ลเดอร์โอ๊คส์ชี้ให้เห็นว่าศาสนจักรแอลดีเอสใช้เงินไปทั้งหมด 1.2 พันล้านเหรียญโดยประมาณในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมและสวัสดิการ  ท่านกล่าวต่อไปว่าศาสนจักรตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 177 ครั้งใน 56 ประเทศในปี 2015 นอกจากนั้น ศาสนจักรยังริเริ่มโครงการจำนวนมาก อาทิ การจัดหาน้ำสะอาด การดูแลรักษาสายตา และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าส่งผลดีต่อผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคน (“LDS Church has Spent 1.2 Billion on Welfare and Humanitarian Efforts” http://www.worldreligionnews.com/?p=29124)

 
         ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพากเพียรทำตามพระดำรัสเตือนของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเลี้ยงอาหารผู้หิวโหย ให้น้ำดื่มแก่ผู้กระหาย ต้อนรับคนแปลกหน้า ให้เสื้อผ้าคนเปลือยเปล่า เยี่ยมผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในเรือนจำ (ดู มัทธิว 25:35–36) ด้วยความพยายามของแต่ละบุคคล ครอบครัว และโปรแกรมของศาสนจักร ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางโลกและทางวิญญาณแก่ผู้ยากไร้หลายล้านคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.