หัวข้อ

การบรรเทาทุกข์สึนามิ

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6215-1-3213-1,00.html

  • ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมโดยฉับพลันในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 แก่พื้นที่ประสบภัยสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย ไทย และศรีลังกา ศาสนจักรร่วมมือกับ Islamic Relief Worldwide ส่งอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ฉุกเฉินจากสหรัฐไปยังพื้นที่ประสบภัย
  • ศาสนจักรยังคงช่วยเหลือพื้นที่ซึ่งต้องมีโครงการบรรเทาทุกข์ระยะยาว ศาสนจักรสร้างบ้าน โรงเรียน ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และสุเหร่าขึ้นใหม่โดยความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลในท้องที่และบริษัทเอกชน
  • ในบางพื้นที่ ผู้นำศาสนจักร ผู้สอนศาสนา และสมาชิกศาสนจักรทำงานเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ให้กลับไปดำรงชีวิตดังเดิม ชาวประมง เกษตรกร และช่างทอได้รับเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.