หัวข้อ

การทำแท้ง

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ ศาสนจักรจึงคัดค้านการเลือกทำแท้งเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวหรือทางสังคม และแนะนำไม่ให้สมาชิกศาสนจักรยินยอมให้กระทำ เป็นผู้ลงมือกระทำ สนับสนุน ออกค่าใช้จ่าย หรือเตรียมการสำหรับการทำแท้งลักษณะดังกล่าว

ศาสนจักรอนุญาตให้มีข้อยกเว้นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้สำหรับสมาชิกในกรณีต่อไปนี้

  • การตั้งครรภ์เป็นผลมาจากการถูกข่มขืนหรือการร่วมประเวณีกับสายเลือดเดียวกัน หรือ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าชีวิตหรือสุขภาพของมารดาอยู่ในอันตรายร้ายแรง หรือ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีความพิการขั้นรุนแรงซึ่งจะทำให้เด็กเสียชีวิตหลังคลอด

ศาสนจักรสอนสมาชิกว่าแม้แต่ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นยากเหล่านี้ก็มิได้รับรองว่าการทำแท้งนั้นชอบธรรมโดยอัตโนมัติ การทำแท้งเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเรื่องหนึ่ง พึงพิจารณาดำเนินการก็ต่อเมื่อปรึกษากับผู้นำศาสนจักรในท้องที่แล้วและรู้สึกผ่านการสวดอ้อนวอนส่วนตัวว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้อง

ศาสนจักรมิได้เห็นชอบหรือคัดค้านญัตติทางกฎหมายหรือการประท้วงของสาธารณชนเกี่ยวกับการทำแท้ง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.