หัวข้อ

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

http://www.lds.org/pef

http://www.lds.org/ldsfoundation/pef/welcome/0,7133,3403-1-0,00.html

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา (กตศ.) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 เพื่อช่วยให้ชายหนุ่มและหญิงสาวมีการศึกษาที่ดีและพึ่งพาตนเองหลังจากรับใช้งานเผยแผ่ของศาสนจักร

  • โปรแกรมได้เงินทุนผ่านการบริจาคของสมาชิกศาสนจักรและมิตรสหาย{nb}กองทุนดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนซึ่งให้แต่ละคนกู้เงินไปช่วยชำระค่าเรียนหรือค่าอบรมล่วงหน้า เมื่อนักศึกษาเรียนจบและทำงานแล้ว เขาจะคืนเงินกู้ให้กองทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ปัจจุบัน กตศ. ช่วยผู้กู้ระหว่างอายุ 18 ถึง 30 ปีใน 31 ประเทศ
  • โปรแกรมมีรูปแบบตามกองทุนต่อเนื่องเพื่อการอพยพ ซึ่งช่วยสมาชิกศาสนจักรสมัยเริ่มแรก 30,000 กว่าคนเดินทางจากยุโรปมาถึงหุบเขาซอลท์เลคช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 1800

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.