ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ --

เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ได้รับการเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2015 ท่านรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบตั้งแต่ปี 2005 และรับใช้เป็นประธานอาวุโสของฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบเมื่อท่านได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ราสแบนด์ได้รับแต่งตั้งสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2000 ท่านเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานภาคยุโรปกลาง ประธานภาคยูทาห์ซอลท์เลคซิตี้ ผู้อำนวยการบริหารแผนกพระวิหาร และดูแลภาคอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ และสามภาคในยูทาห์ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ
เอ็ลเดอร์ราสแบนด์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ ในปี 1995 มหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาพาณิชยศาสตร์ให้ท่าน ในปี 1976 ท่านเข้าร่วมบริษัทฮันท์สแมนคอนเทเนอร์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และในปี 1987 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฮันท์สแมนเคมิคอล คอร์โปเรชั่น
เมื่อท่านออกจากฮันท์สแมนเคมิคอล คอร์โปเรชั่นในปี 1996 เพื่อรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ในนิวยอร์ก ท่านทำหน้าที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทด้วย
เอ็ลเดอร์ราสแบนด์มีการเรียกมากมายในศาสนจักร รวมถึงผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่อีสเทิร์นสเตทส์ (1970-1972) ผู้สอนศาสนาแนะนำที่เท็มเปิลสแควร์ อธิการ และสมาชิกคณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปีของศาสนจักร ท่านดูแลคณะเผยแผ่นิวยอร์ก นิวยอร์กเหนือตั้งแต่ปี 1996 ถึงปี 1999
เอ็ลเดอร์ราสแบนด์เกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ในปี 1951 ท่านแต่งงานกับเมลานี ทวิทเชลล์ในปี 1973 ท่านทั้งสองมีบุตรด้วยกันห้าคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.